UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Vyplnenie dotazníka CVTI SR

Za účelom zistenia prínosu projektov pre vedeckú komunitu bol v CVTI SR spracovaný Dotazník, ktorého cieľom je zistiť vnímanie a skúsenosti s doleuvedenými národnými projektami vo vedeckej komunite a zabezpečiť tak pokračovanie projektov v nasledujúcom programovom období:

1. Informačný systém výskumu a vývoja - prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV)

2. Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV II)

3. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK II)

4. Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (PopVaT II)

Dotazník je spracovaný on-line formou, respondent pri jeho vypĺňaní neuvádza žiadne osobné údaje, označuje iba inštitúciu, ktorú reprezentuje. Otázky k národným projektom, s ktorých výsledkami neprichádzate vo svojej vedeckej praxi do styku nie je potrebné vypĺňať. Časová náročnosť vyplnenia dotazníka nemala presiahnuť 15 min.

Týmto by sme vás chceli poprosiť o vyplnenie predmetného Dotazníka, pokiaľ možno najneskôr do 18.8.2021.

Dotazník je dostupný na: https://www.survio.com/survey/d/O1B1K4S9A7R3V4H1T

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 22.09.2021