UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Vydavateľstvo ŠafárikPress
українська
AIS2

Knižné novinky - roky 2008, 2009

 2009

[2010]  [2011]  [2012]  [2013]  

2008


2009 - Lekárska fakulta
2009 - Prírodovedecká fakulta
2009 - Právnická fakulta
2009 - Fakulta verejnej správy
2009 - Filozofická fakulta
2009 - Univerzitné pracoviská

vybrane-kapitoly-zo-vztahov-m.jpg        Filozofická fakulta
Katedra histórie

Titul: Vybrané kapitoly zo vzťahov slovenskej historiografie k inonárodným historiografiám v rokoch 1945-1968
Autor: Marek Havrila

1. vydanie, 2009
106 strán
ISBN 978-80-7097-770-5

Anotácia

Recenzovaná vedecká monografia Mareka Havrilu pod názvom Vybrané kapitoly zo vzťahov slovenskej historiografie k inonárodným historiografiám v rokoch 1945 – 1968 predstavuje parciálny výstup v rámci riešenia projektu APVV-0380-07. Je zameraná na vybrané historiografické reálie, prostredníctvom ktorých slovenská historická veda aktívne vstupovala do kontaktov a vzťahov s inonárodnými historiografiami v rokoch 1945 – 1968. Autor osobitným spôsobom analyzoval slovenské dejepisectvo vo väzbe na svetové kongresy historikov, činnosť bilaterálnych komisií historikov a zahraničné výskumy, ako aj rozvíjanie všeobecných dejín, historickej slavistiky a tvorbu slovenských exilových historikov.

 

Autor

Výpožička publikácie

Publikácia je k dispozícii na výpožičku vo Filozofickej knižnici, Moyzesova 9, Košice.


thaiszia-supl-2009-m.jpg        Botanická záhrada UPJŠ v KE

Časopis: THAISZIA – Journal of Botany, vol. 19, Supplement 1/2009
Vedecký redaktor: Sergej Mochnacký

vol. 19, Supplement no. 1/2009
646 strán
ISSN 1210-0420

Anotácia

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vydáva od r. 1991 vedecký časopis THAISZIA – Journal of botany. Prostredníctvom neho informuje botanickú verejnosť o svojej činnosti, o vedeckých disciplínach, ktoré profilujú vo vedeckých aktivitách Botanickej záhrady UPJŠ, zhromažďuje vedecké informácie, a to aj formou výmeny časopisu za iné vedecké periodiká a knižné publikácie.

Príspevky sa týkajú vedeckých disciplín ako taxonómia, chorológia, karyológia, fytocenológia, populačná ekológia, produkčná ekológia, ekológia spoločenstiev, reprodukčná botanika, fytopatológia, enviromentalistika, sozológia a recenzií na knižné publikácie. Všetky príspevky sú písané v anglickom jazyku, prechádzajú recenzným konaním a jazykovou úpravou.

V súčasnosti časopis vychádza pravidelne dvakrát ročne a nepravidelne vychádza Supplement.

THAISZIA - J. Bot. je evidovaná v databázach BIOSIS, CAB International, CABS (Current Awareness in Biological Sciences), Excerpta Botanica, The Kew Records of Taxonomic Literature a od roku 2009 v databáze SCOPUS.

 

Vedecký redaktor

Výpožička publikácie

Publikácia je k dispozícii na výpožičku v Prírodovedeckej knižnici, Medická 6, Košice.


verejna-sprava-m.jpg       

Fakulta verejnej správy

Časopis: Verejná správa a spoločnosť
Vedecký redaktor: Igor Palúš

2/2009 ročník X.
190 strán
ISSN 1335-7182

Výpožička publikácie

Publikácia je k dispozícii na výpožičku v Knižnici na FVS, Popradská 66, Košice.


babincak-m1.jpg        Filozofická fakulta
Katedra psychológie

Titul: Základy psychológie morálky
Autori: Beáta Ráczová, Peter Babinčák

1. vydanie, 2009
130 strán
ISBN 978-80-7097-786-6
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

psychologia-m1.jpg        Filozofická fakulta
Katedra psychológie

Titul: CD Zborník príspevkov z pracovno-odborného seminára s názvom PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE, ktorý sa konal 5. novembra 2009 v Košiciach
Zostavovatelia: Beáta Ráczová, Natália Sedlák Vendelová

ISBN 978-80-7097-783-5
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

rybarova-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav anatómie

Titul: Mechanizmy liekovej rezistencie nádorových buniek
Autor: Silvia Rybárová

1. vydanie, 2009
136 strán
ISBN 978-80-7097-755-2
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

gdovinova-m1.jpg        Lekárska fakulta
Neurologická klinika

Titul: Alkohol a riziko cievnej mozgovej príhody
Autor: Zuzana Gdovinová

1. vydanie, 2009
88 strán
ISBN 978-80-7097-785-9
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

kluchova-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav anatómie

Titul: Neuroanatomy, Handouts from the lectures
Autor: Darina Kluchová

1. vydanie, 2009
86 strán
17,92 €
ISBN 978-80-7097-781-1
[Anotácia]        [Predaj]

vargova-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Katedra anorganickej chémie

Titul: Základné praktikum z anorganickej chémie
Autori: Zuzana Vargová, Juraj Kuchár

1. vydanie, 2009
170 strán
ISBN 978-80-7097-771-2
[Anotácia]        [Predaj]

vernarsky2-m1.jpg        Fakulta verejnej správy
Katedra verejnoprávnych disciplín

Titul: Procesné zásady daňového konania
Autor: Martin Vernarský

1. vydanie, 2009
162 strán
ISBN 978-80-7097-762-0
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

thaiszia2-09-m1.jpg        Botanická záhrada UPJŠ V KE

Časopis: THAISZIA - Journal of Botany
Vedecký redaktor: Sergej Mochnacký

Vol. 19, no. 2 *2009
162 strán
ISSN 1210-0420
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

integracny-popis-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra teórie štátu a práva

Titul: Právo a európsky integračný proces
Zostavovateľ: Ján Čipkár
276 strán
ISBN 978-80-7097-778-1
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

barinkova-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Titul: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov
Zostavovateľ: Milena Barinková
356 strán
ISBN 978-80-7097-780-4
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

losskij-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra teórie štátu a práva

Titul: N. O. Losskij a svojbytnosť ruskej filozofie
        (Pokus o reflexiu autoafirmácie ruského ducha)

Autor: Ján Čipkár

326 strán
ISBN 978-80-7097-779-8
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

csach-m1.jpg        Právnická fakulta
Ústav európskeho práva

Titul: Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte
        Štúdia o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou

Autor: Kristián Csach

1. vydanie, 2009
120 strán
ISBN 978-80-7097-784-2
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

pravna-uprava-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra dejín štátu a práva

Titul: Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnosť
Zostavovatelia: Miroslav Fico, Ladislav Soliar

1. vydanie, 2009
208 strán
ISBN 978-80-7097-773-6
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

sucasnost-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Titul: Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II
Zostavovateľ: Ján Husár

1. vydanie, 2009
218 strán
ISBN 978-80-7097-782-8
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

tradicie-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Titul: Tradície a inovácie v súkromnom práve
Zostavovateľ: Ján Husár

1. vydanie, 2009
166 strán
ISBN 978-80-7097-772-9
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

ustavny-system-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra ústavného práva a správneho práva

Titul: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy)
Autor: Ladislav Orosz a kolektív

1. vydanie, 2009
374 strán
ISBN 978-80-7097-777-4
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

sulla-m1.jpg        Lekárska fakulta
Neurochirurgická klinika

Titul: Syndroma caudae equinae discogenes
Autori: Igor Ján Šulla, Imrich Lukáč, Igor Šulla

1. vydanie, 2009
232 strán
42,57 €
ISBN 978-80-7097-769-9
[Anotácia]        [Predaj]

kralova-m1.jpg        Fakulta verejnej správy
Katedra verejnoprávnych disciplín

Titul: Politika, náboženstvo, rodina ako sociálne inštitúcie
Autor: Ľuba Kráľová

2. prepracované a doplnené vydanie, 2009
256 strán
20,78 €
ISBN 978-80-7097-775-0
[Anotácia]        [Predaj]

vladykova-m1.jpg        Filozofická fakulta
Katedra aplikovanej etiky

Titul: Morálno-filozofické implikácie netradičných ekologických vied v ekofilozofickom diskurze
Autor: Ľubov Vladyková

1. vydanie, 2009
150 strán
13,38 €
ISBN 978-80-7097-734-7
[Anotácia]        [Predaj]

spisy-safarika-m1.jpg        Publikácia vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Titul: SPISY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 3 / Slovanské starožitnosti 2
Z českej pôvodiny Slovanské starožitnosti, Praha 1837, preložili prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc., a doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc.

1. vydanie, 2009
512 strán
Distribúcia darom
ISBN 978-80-7097-766-8
[Anotácia]              

lesko-m1.jpg        Filozofická fakulta
Katedra filozofie a dejín filozofie

Titul: Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie
Autori: Vladimír Leško, Zlatica Plašienková

1. vydanie, 2009
304 strán
ISBN 978-80-7097-768-2
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

hodorova-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav lekárskej biológie

Titul: Pracovný zošit z anatómie
Autor: Ingrid Hodorová a kol.

1. vydanie, 2009
114 strán
12,48 €
ISBN 978-80-7097-767-5
[Anotácia]        [Predaj]

salagovic-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav lekárskej biológie

Titul: Lekárska biológia I.
Autor: Ján Šalagovič a kol.

2. doplnené vydanie, 2009
166 strán
14,60 €
ISBN 978-80-7097-764-4
[Anotácia]        [Predaj]

folia-medica-m1.jpg        Lekárska fakulta

Titul: Folia Medica Cassoviensia
Vedecký redaktor: Roman Beňačka

Ročník 64, Ćíslo 1/2009, Supplementum 1
230 strán
ISBN 978-80-7097-759-0
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

genetika-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav lekárskej biológie

Titul: Medical Biology and Genetics
Autor: Jozef Židzik a kol.

1. vydanie, 2009
308 strán
ISBN 978-80-7097-747-7
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

jakubikova-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Ústav matematických vied

Titul: Monounary Algebras
Autori: Danica Jakubíková-Studenovská, Jozef Pócs

1. vydanie, 2009
304 strán
ISBN 978-80-7097-763-7
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

simon-m1.jpg        Filozofická fakulta
Katedra romanistiky a klasickej filológie

Titul: Historia medicinae antiguae, Príspevky k dejinám antickej medicíny
Autor: František Šimon

1. vydanie, 2009
132 strán
12,64 €
ISBN 978-80-7097-748-4
[Anotácia]        [Predaj]

ganajova-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied

Titul: Vybrané kapitoly zo všeobecnej didaktiky chémie
Autor: Mária Ganajová

1. vydanie, 2009
142 strán
12,51 €
ISBN 978-80-7097-756-9
[Anotácia]        [Predaj]

velkova-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav ošetrovateľstva

Titul: Právne aspekty v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
Autori: Silvia Velková, Zuzana Toplanská

1. vydanie, 2009
172 strán
14,45 €
ISBN 978-80-7097-760-6
[Anotácia]        [Predaj]

patockova-m1.jpg        Filozofická fakulta
Katedra filozofie a dejín filozofie

Titul: Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie
Autori: Pavol Tholt, Peter Nezník

1. vydanie, 2009
252 strán
ISBN 978-80-7097-758-3
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

thaiszia1-09-m1.jpg        Botanická záhrada UPJŠ V KE

Časopis: THAISZIA - Journal of Botany
Vedecký redaktor: Sergej Mochnacký

Vol. 19, no. 1 *2009
62 strán
ISSN 1210-0420
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

kleban-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied

Titul: Cytológia, Pracovný zošit na praktické cvičenia
Autori: Ján Kleban, Jaromír Mikeš, Peter Fedoročko

2. vydanie, 2009
76 strán
8,45 €
ISBN 978-80-7097-757-6
[Anotácia]        [Predaj]

barabas-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Ústav geografie

Titul: Bilancia vody geosystému povodia Bodvy v kontexte klimatickej zmeny
Autor: Dušan Barabas

1. vydanie, 2009
122 strán
ISBN 978-80-7097-754-5
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

otcenas-m1.jpg        Filozofická fakulta
Katedra histórie

Titul: Metodologické východiská výskumu vzťahov slovenskej historiografie k inonárodným historiografiám v 20. storočí
Autor: Michal Otčenáš a kol.

1. vydanie, 2009
76 strán
ISBN 978-80-7097-749-1
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

vs-a-spolocnost-m1.jpg        Fakulta verejnej správy

Časopis: Verejná správa a spoločnosť
Vedecký redaktor: Igor Palúš

1/2009 ročník X.
138 strán
ISSN 1335-7182
         [Výpožička publikácie]

acta-iuridica-m1.jpg        Právnická fakulta

Titul: Acta Iuridica Cassoviensia 26
Zostavovateľ: Redakčná rada

1. vydanie, 2009
196 strán
ISBN 978-80-7097-753-8
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

ustava-zbornik-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra ústavného práva a správneho práva

Titul: Ústava Slovenskej republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi
Zostavovatelia: Jozef Tekeli, Ľubica Cehlárová

1. vydanie, 2009
164 strán
ISBN 978-80-7097-751-4
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

tekeli-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra ústavného práva a správneho práva

Titul: Právna úprava starostlivosti o životné prostredie
Zostavovateľ: Jozef Tekeli

1. vydanie, 2009
202 strán
ISBN 978-80-7097-752-1
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

zbornik-abstraktov-lf-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav lekárskej biofyziky

Titul: XXXII. Dni lekárskej biofyziky
Zostavovateľ: Ján Sabo

1. vydanie, 2009
82 strán
ISBN 978-80-7097-750-7
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

ekonomika-m1.jpg        Fakulta verejnej správy
Katedra ekonomických vied

Titul: Vybrané kapiltoly z manažérskej ekonomiky
Autori: Anna Čepelová, Eva Výrostová, Kristína Guzyová

1. vydanie, 2009
176 strán
ISBN 978-80-7097-743-9
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

mitro-m1.jpg        Lekárska fakulta

Titul: Auskultácia srdca
Autor: Peter Mitro

1. vydanie, 2009
76 strán
10,59 €
ISBN 978-80-7097-746-0
[Anotácia]        [Predaj]

zbornik-fvs-m1.jpg        Fakulta verejnej správy
Katedra ekonomických vied

Titul: Identifikácia stavu a potreby zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe Slovenskej republiky v kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie
Zostavovateľka: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

1. vydanie, 2009
ISBN 978-80-7097-745-3
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

demek-m1.jpg        Fakulta verejnej správy
Katedra právnych vied

Titul: Právo sociálneho zabezpečenia – všeobecná časť
Autor: Peter Demek

1. vydanie, 2009
186 strán

ISBN 978-80-7097-744-6
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

ferjencik-m1.jpg        Fakulta verejnej správy

Titul: Základy štatistických metód v sociálnych vedách
Autor: Ján Ferjenčík

3. vydanie, 2009
186 strán

ISBN 978-80-7097-739-2
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

geffert-m1.jpg        Fakulta verejnej správy
Katedra sociálnych vied

Titul: Sociálna politika
Autor: Richard Geffert

1. vydanie, 2009
154 strán

ISBN 978-80-7097-740-8
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

sedlakova-m1.jpg        Fakulta verejnej správy
Katedra ekonomických vied

Titul: Strategický manažment vo verejnej správe
Autor: Slavka Sedláková

1. vydanie, 2009
96 strán
11,67 €
ISBN 978-80-7097-738-5
[Anotácia]        [Predaj]

zbornik-ff-m1.jpg        Fakulta verejnej správy

Zborník
Titul: Teória a prax verejnej správy
Zostavovateľ: prof. Ing. Nora Štangová, CSc.

1. vydanie, 2009
486 strán
ISBN 978-80-7097-736-1
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

repcak-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied

Titul: Návody na cvičenia z fyziológie rastlín
Autor: Miroslav Repčák a kol.

3. prepracované vydanie, 2009
86 strán
11,00 €
ISBN 978-80-7097-705-7
[Anotácia]        [Predaj]

cernak1-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied

Titul: Anorganická chémia I
Autor: Juraj Černák

1. vydanie, 2009
106 strán
9,76 €
ISBN 978-80-7097-729-3
[Anotácia]        [Predaj]

bolfikova-m1.jpg        Fakulta verejnej správy
Katedra sociálnych vied

Titul: Teórie správy a byrokracie
Autor: Eva Bolfíková
2. doplnené vydanie, 2009
288 strán
13,98 €
ISBN 978-80-7097-731-6
[Anotácia]        [Predaj]

biophysics-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav lekárskej biofyziky

Titul: Medical biophysics. Practical Exercises.
Autor: Michal Legiň a kol.
1. vydanie, 2009
146 strán
12,72 €
ISBN 978-80-7097-720-0
[Anotácia]        [Predaj]

ekg-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav ošetrovateľstva

Titul: Základy elektrokardiografie pre štúdium ošetrovateľstva a ostatné zdravotnícke študijné programy
Autori: Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová
1. vydanie, 2009
134 strán
16,22 €
ISBN 978-80-7097-716-3
[Anotácia]        [Predaj]

thaiszia2-08-m1.jpg        Botanická záhrada UPJŠ V KE

THAISZIA - Journal of Botany

vol. 18,no. 2 *2008
54 strán
ISSN 1210-0420
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

daxnerova-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied

Titul: Pracovný zošit na cvičenia z histológie
Autori: Zuzana Daxnerová, Juraj Ševc
1. vydanie, 2008
56 strán

ISBN 978-80-7097-728-6
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

antiteror-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra trestného práva

Zborník
Titul: Antiteroristická legislatívarácie
Zostavovateľ: prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc.
1. vydanie, 2008
ISBN 978-80-7097-721-7
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

cipkar-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra teórie štátu a práva

Titul: Úvod do právnej antropológie
Zostavovateľ: Ján Čipkár
1. vydanie, 2008
236 strán
ISBN 978-80-7097-726-2
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

zbornik-prf-m1.jpg        Právnická fakulta
Ústav európskeho práva

Zborník príspevkov
Titul: Hospodárska a menová únia ako nástroj európskej integrácie
Zostavovateľ: JUDr. Martina Jánošíková
1. vydanie, 2008
82 strán
ISBN 978-80-7097-724-8
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

zbornik-m1.jpg        Lekárska fakulta
Ústav verejného zdravotníctva

Zborník
Titul: Využitie chemických metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva
1. vydanie, 2008
244 strán
ISBN 978-80-7097-727-9
         [Výpožička publikácie]


vojcik1-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra občianskeho práva
Titul: Občianske právo hmotné I.
Autor: Peter Vojčík

3. vydanie, 2008
336 strán
ISBN 978-80-7097-723-1
[Anotácia]        [Predaj]

vojcik2-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra občianskeho práva
Titul: Občianske právo hmotné II.
Autor: Peter Vojčík

2. vydanie, 2008
298 strán
ISBN 978-80-7097-725-5
cena
[Anotácia]        [Predaj]

stara-lesna-m1.jpg       

Právnická fakulta

Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv
Zborník príspevkov z vedeckej konferncie konanej v dňoch 24.-26. októbra 2007 v Starej Lesnej.


Zostavovateľ: Ján Husár
1. vydanie, 2008
198 strán
ISBN 978-80-7097-718-7

[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

gaspar-m1.jpg        Právnická fakulta
Katedra ústavného práva a správneho práva

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc.

Zostavovateľ: Mária Kiovská
1. vydanie, 2008
296 strán
ISBN 978-80-7097-708-8
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

zbornik-m1.jpg        Právnická fakulta
Ústav európskeho práva

Zborník príspevkov zo študentského sympózia
Právo ozbrojených konfliktov v 21. storočí - Európske perspektívy medzinárodného práva


Zostavovateľ: Kristián Csach, Ľubica Širicová
1. vydanie, 2008
84 strán
ISBN 978-80-7097-712-5
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

sovak-m1.jpg        Prírodovedecká fakulta
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Ústav fyzikálnych vied

Monografia
Titul: Structure and magnetic properties of FINEMET based alloys
Autori: Pavol Sovák, Anna Zorkovská

1. vydanie, 2008
160 strán
ISBN 978-80-7097-719-4
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

thaiszia-m1.jpg        Botanická záhrada UPJŠ V KE

THAISZIA - Journal of Botany

vol. 18,no. 1 *2008
58 strán
ISSN 1210-0420
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

seminar-m4.jpg        Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied

Zborník abstraktov
Titul: 6. česko-slovenský myriapodolický seminár,
Opátka (Slovensko), 15.-17.10.2008

Zostavovateľ: Andrej Mock
1.vydanie, 2008
18 strán
ISBN 978-80-7097-715-6
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

klimovsky-m1.jpg        Vysokoškolský učebný text
Titul: Základy verejnej správy
Autor: Daniel Klimovský

1. vydanie, 2008
270 strán
ISBN 978-80-7097-713-2
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

kimakova-m1.jpg        Vysokoškolský učebný text
Titul: Úvod do štúdia didaktiky biológie
Autor: Katarína Kimáková

1. vydanie, 2008
152 strán
ISBN 978-80-7097-710-1
[Anotácia]        [Výpožička publikácie]

cernak-m1.jpg        Vysokoškolský učebný text
Titul: Anorganická chémia II
Autor: Juraj Černák

1. vydanie, 2008
146 strán
11,53 €
ISBN 978-80-7097-704-0
[Anotácia]        [Predaj]

palus-m1.jpg        Vysokoškolský učebný text
Titul: Štátne právo Slovenskej republiky
Autori: Igor Palúš, Ľudmila Somorová

2. vydanie, 2008
558 strán
ISBN 978-80-7097-703-3
cena
[Anotácia]        [Predaj]

 

Posledná aktualizácia: 25.02.2020