UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Projekty UK

2021
Čítajme a vzdelávajme sa – podpora nákupu literatúry do fondu UK UPJŠ v Košiciach - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Fondu na podporu umenia.
2020
Nákup literatúry do fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach – skvalitňovanie študijného, pedagogického a výskumného procesu na univerzite - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Fondu na podporu umenia.
2019
Nákup literatúry do fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach – skvalitňovanie študijného, pedagogického a výskumného procesu na univerzite - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Fondu na podporu umenia.
Modernizácia mobiliáru knižnice - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Fondu na podporu umenia.
2018
Doplňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach - podpora študijného, pedagogického a výskumného procesu na univerzite - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Fondu na podporu umenia.
2017
Nákup študijnej a odbornej literatúry do Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Fondu na podporu umenia.
Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite - získanie dotačných prostriedkov z MŠVVaŠ SR.
2016
Skvalitnenie informačných služieb formou eŠtudovne - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Fondu na podporu umenia.
Nákup knižničného fondu pre používateľov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Fondu na podporu umenia.
2015
Modernizácia a skvalitnenie ochrany knižničného fondu Lekárskej knižnice prostredníctvom RFID ochrany - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
„Knihy sú nemí učitelia“ Aulus Gellius. Nákup  literatúry podľa profilu štúdia na UPJŠ v Košiciach pre študentov a odbornú verejnosť využívajúcich služby Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
2014
Zvyšovanie úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb inovatívnou formou  – poskytnutím samoobslužného skenera - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
Kniha – najdôležitejší zdroj  poznatkov a vedomostí. Doplňovanie knižničného fondu  Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach – záruka spokojnosti jej používateľov - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
2013
Bez kníh  nebýva nikto učený ani v škole (J. A. Komenský) -  Nákup odbornej literatúry do fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
2012
Doplňovanie knižničného fondu  Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – podpora študijného, pedagogického a vedecko-výskumného procesu na univerzite - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
Zvyšovanie úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb prostredníctvom novej formy – samoobslužného skenovania dokumentov z fondu UK UPJŠ - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
Bibliobox Herbie – jednoducho, rýchlo a spoľahlivo - - získanie finančných prostriedkov z projektu Slovenskej sporiteľne a,s,, Nadácie UPJŠ
2011

Nákup knižničného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - základná podmienka kvality  v poskytovaní knižnično-informačných služieb - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.

Doplňovanie knižničného fondu UK študijnou a odbornou literatúrou pre študentov všetkých foriem štúdia na UPJŠ  - získanie finančných prostriedkov z Nadácie UPJŠ.
Elektronické knihy – nové nástroje pre novú generáciu  - získanie finančných prostriedkov z Nadácie UPJŠ.
2010

Elektromagnetická ochrana knižničného fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach na novom pracovisku Filozofickej knižnice - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.

Nákup literatúry - skvalitňovanie knižnično-informačného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.

Nákup knižničného fondu - získanie finančných prostriedkov z Nadácie UPJŠ.

2009

Nákup odbornej literatúry pre používateľov Univerzitnej knižnice UK UPJŠ - podpora zvyšovania vzdelanosti, vedy a výskumu - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.

Interaktivita ako moderný prvok v procese vzdelávania v Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
Nákup knižničného fondu - získanie finančných prostriedkov z Nadácie UPJŠ

 

2008

Nákup odbornej literatúry podľa profilu štúdia na UPJŠ pre študentov a odbornú verejnosť využívajúcich služby Univerzitnej knižnice UPJŠ - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR.
Nákup knižničného fondu - získanie finančných prostriedkov z Nadácie UPJŠ.

2007
Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít – UK koordinuje centrálny rozvojový projekt z oblasti IT pre 16 univerzít SR - finančné prostriedky získané v rámci rozvojových projektov Ministerstva školstva SR na rok 2007 v oblasti 3d (Sieť akademických knižníc).
Rozšírenie a inovácia služieb pre používateľov Univerzitnej knižnice – finančné prostriedky získané v rámci rozvojových projektov Ministerstva školstva SR na rok 2007 v oblasti 5f (Rozšírenie používania informačných technológií v akademických knižniciach).
Ochrana knižničného fondu na pracoviskách Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach - finančné prostriedky získané z grantového systému Ministerstva kultúry SR na rok 2007 - program 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) podprogram 2.1 – knižnice a knižničná činnosť.
Nákup odbornej literatúry pre študentov a odbornú verejnosť využívajúcu služby UK UPJŠ - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 2007 2.5 – akvizícia knižníc
Nákup beletristickej a filozofickej literatúry pre študentov novovzniknutej Filozofickej fakulty UPJŠ - získanie finančných prostriedkov z grantového programu Ministerstva kultúry SR 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 2007 2.5 – akvizícia knižníc

2006
Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít - koordinátor centrálneho rozvojového projektu z oblasti IT pre 13 univerzít SR
Nákup odbornej literatúry pre študentov a doktorandov študujúcich na UPJŠ a odbornú verejnosť využívajúcu služby UK - získanie finančných prostriedkov z grantového systému Ministerstva kultúry SR programu 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) podprogramu 2.4.2 – akvizícia vo fondových inštitúciách – knižnice
Nákup kníh z oblasti humanitných vied - získanie finančných prostriedkov z grantového systému Ministerstva kultúry SR programu 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) podprogramu 2.4.2 – akvizícia vo fondových inštitúciách – knižnice
Ochrana knižničného fondu na nových pracoviskách Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach - získanie finančných prostriedkov z grantového systému Ministerstva kultúry SR programu 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) podprogramu 2.1 – knižnice a knižničná činnosť
Rozšírenie vzdelávacích služieb knižnice pre znalostnú spoločnosť – získanie finančných prostriedkov v rámci rozvojových projektov Ministerstva školstva SR na rok 2006 v oblasti 5f - Rozšírenie používania informačných technológií v akademických knižniciach.

2005
Zabezpečenie prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít - koordinátor centrálneho rozvojového projektu z oblasti IT pre 13 univerzít SR na rok 2006
Koordinované zabezpečenie online vstupu do elektronickej kolekcie interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz Knovel – partner centrálneho projektu z oblasti IT pre 11 univerzít SR na rok 2006
Obnova prístupu do elektronických databáz ACM a IEEE pre Konzorcium slovenských univerzít - partner centrálneho projektu IT 2005 na zabezpečenie prístupu do digitálnych portálov pre 6 univerzít SR na obdobie 2005-2006
Budovanie digitálnych akademických knižníc – zber a sprístupnenie úplných textov publikácií slovenských univerzít: elektronický zber a sprístupňovanie akademickej produkcie SR – II. etapa. Partner centrálneho projektu z oblasti IT financovaného Ministerstvom školstva SR
Inovácia informačného systému Univerzitnej knižnice a skvalitnenie služieb používateľom - rozvojový IT projekt financovaný Ministerstvom školstva SR
Akvizícia knižničného fondu odbornými publikáciami pre poslucháčov, vedeckých a pedagogických zamestnancov jednotlivých fakúlt UPJŠ - získanie finančných prostriedkov (Ministerstva kultúry SR) z grantového programu ExLibris – literatúra, knižná kultúra a knižnice, podprogram 2.9 – Podpora nákupu informačných zdrojov pre knižnice
Doplňovanie knižničného fondu literatúrou z odboru anglický jazyk a literatúra - získanie finančných prostriedkov (Ministerstva kultúry SR) z grantového programu ExLibris – literatúra, knižná kultúra a knižnice, podprogram 2.9 – Podpora nákupu informačných zdrojov pre knižnice (2. kolo)
Multifunkčná študovňa ako nástroj skvalitnenia služieb používateľom - prístup študentov všetkých foriem štúdia a podľa požiadaviek aj akademickej komunity k informáciám potrebným pre výskumný a vzdelávací proces prostredníctvom lokálnych a externých elektronických informačných zdrojov. Projekt financovaný Slovenskou sporiteľňou.

 

Posledná aktualizácia: 24.11.2021