Prejsť na obsah

E-publikácie a časopisy UPJŠ

9minút, 30sekúnd

Elektronické publikácie a časopisy vydané v roku 2015 a v nasledujúcich rokoch sú archivované na stránkach unibook.upjs.sk 

E-publikácie a časopisy vydané od roku 2009 do roku 2014:


Lekárska fakulta

P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Základné princípy laparoskopickej chirurgie Marek Šoltés, Jozef Radoňak 978-80-8152-075-4
2013
2. Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie. Zborník z 8.celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Zuzana Dankulincová 978-80-8152-059-4
2013
3. Lekárska chémia. Návody a protokoly na praktické cvičenia Marek Supák a kol. 978-80-7097-973-0
2012
4. Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií Kvetoslava Rimárová 978-80-7097-888-7
2011
5. Seminars from biochemistry Kvetoslava Rimárová a kol. 978-80-7097-895-5
2011
6. Practical exercises from biochemistry Tomečková V., Kron I., Mareková M. 978-80-7097-874-0
2011
7. Semináre a praktické cvičenia z biochémie 1 Mária Mareková a kol. 978-80-7097-814-6
2009
8. Semináre a praktické cvičenia z biochémie 2 Mária Mareková a kol. 978-80-7097-815-3 
2009
9. Mikroskopická anatómia. Elektronická učebnica pre medikov. Mikuláš Pomfy a kol. 978-80-7097-742-2
2009
10. Roma Health Organizations Database Kvetoslava Rimárová 978-80-8086-113-1
2009

 

Ďalšie publikácie:

 

[ späť ]


Prírodovedecká fakulta

P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Zborník abstraktov Študentskej vedeckej konferencie PF 2014 Vladimír Zeleňák 978-80-8152-137-9
2014
2. UNINFOS 2014, Univerzitné informačné systémy,     27. – 29.10.2014, Košice
(zborník príspevkov)
Gabriel Semanišin, Emil Hutňan, Jana Oleničová 978-80-8152-209-3
2014
3. Doménové steny a ich dynamika Rastislav Varga 978-80-8152-173-7
2014
4. UNINFOS 2014, Univerzitné informačné systémy,     27. – 29.10.2014, Košice
(zborník abstraktov)
Gabriel Semanišin, Emil Hutňan, Jana Oleničová 978-80-8152-169-0
2014
5. Tvorba úloh pre programátorské súťaže Ľubomír Šnajder, Ján Guniš 978-80-8152-139-3
2014
6. Základy astronómie a astrofyziky Rudolf Gális 978-80-8152-089-1
2014
7. Quantum theory of magnetism Michal Jaščur 978-80-8152-049-5
2013
8. Úvod do termodynamiky Michal Jaščur, Michal Hnatič 978-80-8152-045-7
2013
9. Teória efektívneho poľa pre lokalizované spinové modely Michal Jaščur 978-80-8152-044-0
2013
10. 11. Dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. Konferencie experimentálnej biológie rastlín Martin Bačkor, Silvia Mihaličová 978-80-8152-032-7
2013
11. Vybrané kapitoly z elektrochémie Kveta Markušová, Daniela Kladeková 978-80-8152-016-7
2013
12. Zborník abstraktov Študentskej vedeckej konferencie PF 2013 Vladimír Zeleňák 978-80-8152-010-5
2013
13. Návody na praktické cvičenia z biotechnológie Danica Sabolová 978-80-7097-989-1
2012
14. Vybrané experimentálne úlohy z koloidiky Daniela Kladeková 978-80-7097-988-4
2012
15. Základné fyzikálne praktikum III. Janka Vrláková, Stanislav Vokál 978-80-7097-978-5
2012
16. Matematická analýza I Božena Mihalíková, Ján Ohriska 978-80-7097-963-1
2012
17. Príjem a transport minerálnych látok v rastlinách Peter Paľove-Balang 978-80-7097-951-8
2012
18. Stresová fyziológia rastlín: návody na cvičenia Jozef Kováčik 978-80-7097-941-9
2012
19. Určitý integrál Ondrej Hutník 978-80-7097-929-7
2012
20. Cvičenia z biochémie mikroorganizmov Mária Kožurková 978-80-7097-896-2
2011
21. Vybrané kapitoly z koloidnej chémie Daniela Kladeková 978-80-7097-885-6
2011
22. Základy experimentálnych metód vo fyzike kondenzovaných látok Martin Orendáč 978-80-7097-871-9
2011
23. Jadrová chémia Andrea Morovská Turoňová 978-80-7097-868-9
2011
24. Geografické poznatky bez hraníc Hlavný editor: Dušan Barabas 978-80-7097-836-8
2010
25. Exactly Solvable Models in Statistical Physics Jozef Strečka 978-80-7097-795-8
2010
26. Molekulová biofyzika Daniel Jancura, Gabriela Fabriciová 978-80-7097-774-3
2009
27. Vybrané kapitoly z biogeografie pre geografov Dušan Barabas, Alena Labunová 978-80-7097-761-3
2009

 

Ďalšie publikácie:

 

[ späť ]


Právnická fakulta

P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Obchodná spoločnosť ako právnická osoba Ján Husár, Kristián Csach 978-80-8152-200-0
2014
2. Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického práva Adam Giertl 978-80-8152-181-2
2014
3. Kúpna zmluva: História a súčasnosť II. Erik Štenpien 978-80-8152-175-1
2014
4. Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci. Zborník vedeckých prác. Alexander Bröstl, Marta Breichová Lapčáková, Martin Štrkolec 978-80-8152-120-1
2014
5. Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce. Milena Barinková 978-80-8152-081-5
2013
6. Regionalizmus: Stav, východiská, perspektívy Adam Giertl 978-80-8152-071-6
2013
7. Kúpna zmluva – história a súčasnosť I. Erik Štenpien 978-80-8152-054-9
2013
8. Informačná spoločnosť a medzinárodné právo Adam Giertl, Ľubica Gregová Širicová 978-80-8152-028-0
2013
9. Oslava právneho štátu Ľudmila Pošiváková, Zuzana Antošová, Milan Kočan 978-80-8152-022-8
2013
10. Medzinárodné právo verejné Ľubica Pošiváková, Adam Giertl 978-80-8152-006-8
2013
11. Medzinárodné právo súkromné K. Csach, Ľ. Širicová 978-80-7097-741-5
2009

[ späť ]


Fakulta verejnej správy

P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Manažment ľudských zdrojov Gabriela Kravčáková 978-80-8152-219-2
2014
2.

Organizačné správanie – cvičebnica

Prílohy vo formáte ZIP

Gabriela Kravčáková 978-80-8152-214-7
2014
3. Ľudský kapitál a spoločnosť 2014 Iveta Jeleňová, Gabriela Kravčáková 978-80-8152-211-6
2014
4. Organizačné správanie Gabriela Kravčáková a kol. 978-80-8152-080-8
2013
5. Komunikácia v organizácii Helena Harausová 978-80-8152-019-8
2013
6. Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa Gabriela Kravčáková, Jana Lukáčová, Taťjana Búgelová 978-80-7097-927-3
2011
7. Ekonomické aspekty v územnej samospráve – Zborník abstraktov Eva Mihaliková 978-80-7097-864-1
2011
8. Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť Taťjana Búgelová, Gabriela Kravčáková 978-80-7097-847-4
2010

 

Ďalšie publikácie:

 

[ späť ]


Filozofická fakulta

P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Analýza vybraných faktorov klientskeho násilia v sociálnej práci Soňa Lovašová a kol. 978-80-8152-218-5
2014
2. Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce Soňa Lovašová 978-80-8152-212-3
2014
3. Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve Ján Juščák, Renáta Orosová, Zuzana Nováková 978-80-8152-166-9
2014
4. Návod na písanie záverečných prác Eva Žiaková, Anton Lisnik, Katarína Greňová 978-80-8152-158-4
2014
5. Školský systém na Slovensku v medzivojnovej Československej republike (1918-1938) Soňa Gabzdilová 978-80-8152-142-3
2014
6. DEMOKRACIA (Stav – Kontexty – Perspektívy) Gabriel Eštok, Mária Hrehová, Renáta Bzdilová 978-80-8152-134-8
2014
7. K problému dichotómií v dejinách politického myslenia. (Vybrané kapitoly) Daniel Dobiaš 978-80-8152-141-6
2014
8. The Function of Metaphor in Medieval Neoplatonism Mária Mičaninová, Ivica Hajdučeková 978-80-8152-124-9
2014
9. Heidegger a grécka filozofia Vladimír Leško, Katarína Mayerová 978-80-8152-109-6
2013
10. Gadamer a grécka filozofia Kristína Bosáková 978-80-8152-110-2
2013
11. Kant, fenomenológia a analytická filozofia Vladimír Leško, Milovan Ješič, Eugen Andreanský 978-80-8152-104-1
2013
12. Patočkova filozofia dejín Róbert Stojka 978-80-8152-105-8
2013
13. Slovenčina pre cudzincov (Pracovné listy) Marianna Sedláková a kol. 978-80-8152-102-7
2013
14. Leibniz a Heidegger – Veta o (dostatočnom) dôvode Martin Škára 978-80-8152-125-6
2013
15. Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť Vladimír Leško, Zlatica Plašienková 978-80-8152-113-3
2013
16. Philosophy of the History of Philosophy Vladimír Leško 978-80-8152-111-9
2013
17. Patočka, fenomenológia a dejiny filozofie Vladimír Leško, Milovan Ješič, Pavol Tholt 978-80-8152-112-6
2013
18. Možné svety z pohľadu logickej sématiky a analytickej filozofie Eugen Andreanský 978-80-8152-106-5
2013
19. Dejiny filozofie ako filozofický problém Vladimír Leško, Pavol Tholt 978-80-8152-114-0
2013
20. Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie Vladimír Leško, Pavol Tholt 978-80-8152-108-9
2013
21. Stretnutie mladých historikov II. Bernadeta Fabová, Mikuláš Jančura 978-80-8152-103-4
2013
22. Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie Vladimír Leško, Zlatica Plašienková 978-80-8152-107-2
2013
23. Násilie v sociálnej práci Soňa Lovašová, Katarína Šiňanská, Magdaléna Halachová, Vladimír Lichner 978-80-8152-063-1
2013
24. Psychológia práce a organizácie 2012 Ladislav Lovaš, Katarína Vasková 978-80-8152-086-0
2013
25. Vybrané kapitoly z dejín Grécka a Ríma Milan Olejník 978-80-8152-083-9
2013
26. Patočka o vzniku matematickej prírodovedy Pavol Tholt 978-80-8152-060-0
2013
27. Študentská vedecká a odborná činnosť v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 25.4.2013 v Košiciach. Magdaléna Halachová, Vladimír Lichner, Katarína Šiňanská 978-80-8152-013-6
2013
28. Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) From the Midle Ages to the End of the 18th Century Martin Pekár, Henrich Hrehor 978-80-8152-007-5
2013
29. Prístup zameraný na človeka Beata Gajdošová 978-80-8152-002-0
2013
30. Úvod do psychológie rozhodovania Jozef Bavoľár 978-80-7097-901-3
2012
31. Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie Ladislav Lovaš, Magita Mesárošová 978-80-7097-933-4
2011
32. Myths and Manipulation in Political Discourse Jaroslav Marcin a kol. 978-80-7097-911-2
2011
33. Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov, 2. prepracované a doplnené vydanie Silvia Kontírová a kol. 978-80-7097-904-4
2011
34. Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov Silvia Kontírová a kol. 978-80-7097-834-4
2010
35. English for Chemists Božena Velebná 978-80-7097-732-3
2009
36. English for Students of Geography and Ecology Zuzana Buráková 978-80-7097-733-0
2009

 

Ďalšie publikácie:

 

[ späť ]


Ústav telesnej výchovy a športu

P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Vplyv silového a aeróbneho tréningu na redukciu podkožného tuku, množstvo svalovej hmoty a úroveň silových schopností Alena Buková, Rastislav Feč 978-80-8152-172-0 2014
2. Námorný jachting ako produkt cestovného ruchu Rastislav Feč 978-80-8152-149-2 2014
3. Determinanty kvality života seniorov Ivan Uher 978-80-8152-136-2 2014
4. Teória a didaktika športového tréningu Rastislav Feč, Karol Feč 978-80-8152-087-7 2013
5. Vybrané kapitoly z dejín telesnej kultúry a športu Milena Švedová, Ivan Uher 978-80-8152-025-9 2013

 

[ späť ]

 


Univerzitné pracoviská
 

Ďalšie publikácie:

[ späť ]

Prílohy

File File size
pdf Stenpien-Kupna-zmluva-II 4 MB
pdf Klientske-nasilie_1 2 MB
pdf Lovasova-Rizikove-spravanie-v-teorii-a-praxi-soc-prace 6 MB
pdf 2014-Cvicebnica-KEGA 4 MB
zip 2014-Cvicebnica-KEGA 9 MB
pdf Giertl-Letecke-a-kozmicke-pravo 16 MB
pdf SVK-PFUPJS-zbornik-2014 4 MB
pdf Kravcakova_Manazment_ludskych_zdrojov 2 MB
pdf Ludsky-kapital-a-spolocnost-2014 5 MB
pdf Uninfos_2014_zbornik_prispevkov 3 MB
pdf Husar-Obchodna-spolocnost 13 MB
pdf Determinanty_kvality_zivota_seniorov_Uher 5 MB
pdf SVK14_FF2014 8 MB
pdf Navod-na-pisanie-ZP 821 KB
pdf Uninfos_2014_zbornik 1 MB
pdf Domenove_steny 1 MB
pdf Zbornik_abstraktov 924 KB
pdf Namorny-jachting-ako-produkt-cestovneho-ruchu-Fec 1 MB
pdf vplyv-siloveho-a-aerobneho-treningu-Bukova-Fec 2 MB
pdf Kant_fenomenologia_analyticka_filozofia_nove 3 MB
pdf Klientske-nasilie 2 MB
pdf The_Function 13 MB
pdf Tvorba-uloh-pre-prog-sutaze 2 MB
pdf Lapcakova-Zakl-zasady-zbornik-prispevkov 4 MB
pdf DD-2014-DEJINY 1 MB
pdf Skripta_konecna_verzia 1 MB
pdf Skolsky_system_na_Slovensku_Gabzdilova 1 MB
pdf Kant_fenomenologia_analiticky_filozofia 5 MB
pdf Patockova-filozofia-deijn 5 MB
pdf Teoria-a-didaktika-sport-treningu 2 MB
pdf Zaklady_astronomie_astrofyziky_bez_videa 10 MB
pdf Dejiny-telesnej-kultury-a-sportu 1 MB
pdf Hegelova-fen-ducha-a-sucasnost 3 MB
pdf Skara-Leibniz-a-Heidegger 1 MB
pdf Sedlakova-Slovencina-pre-cudzincov 5 MB
pdf Gadamer-grecka-filozofia 13 MB
pdf Regionalizmus-stav-vychodiska-perspektivy 14 MB
pdf Philosophy-of-the-History-of-Philosophy 2 MB
pdf Patocka-fenomenologia-dejiny-filozofie 5 MB
pdf Mozne-svety-pohlad-log-sem 1 MB
pdf Dejiny-filozofie-ako-fil-problem 3 MB
pdf Hegel-v-kontextoch 2 MB
pdf Kant-kontextoch-Husserl-Heidegger 2 MB
pdf Stretnutie-mladych-historikov 2 MB
pdf Organizacne-spravanie 6 MB
pdf Praca-a-kariera-vysokoskolskeho-ucitela_1 6 MB
pdf Psychologia-prace-a-organizacie-2012 5 MB
pdf Nasilie-v-socialnej-praci 2 MB
pdf Transformation-of-Centra-European-cities 2 MB
pdf Patocka-o-vzniku-matematickej-prirodovedy 4 MB
pdf Studentska-ved-a-odborna-cinnost-socialna-praca 5 MB
pdf Vybrane-kapitoly-z-dejin-Grecka-a-Rima 705 KB
pdf Informacna-spolocnost-a-medzinarodne-pravo 15 MB
pdf Oslava-pravneho-statu 2 MB
pdf Tvorba-a-realizacia-prac-prava-so-zretelom-na-reg-apspekty-trhu-prace 2 MB
pdf Komunikacia-v-organizacii 1 007 KB
pdf PF-Zbornik-prispevkov-konferencie-11-dni-doktorandov 4 MB
pdf Qauntum-Theory-of-Magnetism 564 KB
pdf Teoria-efektivneho-pola 734 KB
pdf Uvod-do-termodynamiky 3 MB
pdf Vybrane-kapitoly-z-elektrochemie 5 MB
pdf Kupna-zmluva 3 MB
pdf Pristup-zamerany-na-cloveka 901 KB
pdf Medzinarodne-pravo-verejne 5 MB
pdf 2013_035_PF_Zbornik_prispevkov_konferencie_vnutro 4 MB
pdf Teoria-a-didaktika-sportoveho-treningu 2 MB
pdf Zbornik-z-konferencie-psychologia-zdravia-2013 2 MB
pdf Zakladne-principy-laparoskopickej-chirurgie 6 MB
pdf SVK-PF-zbornik-2013 6 MB
pdf Myths-and-Manipulation-in-Political-Discourse 675 KB
pdf Psychologicke-aspekty-a-kontexty-sebaregulacie 2 MB
pdf Stresova-fyziologia-rastlin-navody-na-cvicenia 1 MB
pdf Vybrane-kapitoly-z-koloidenej-chemie 2 MB
pdf Prijem-a-transport-mineralnych-latok-v-rastlinach 513 KB
pdf Matematicka-analyza-I 2 MB
pdf Zakladne-fyzikalne-praktikum-III 3 MB
pdf Uvod-do-psychologie-rozhodovania 1 MB
pdf Urcity-integral 862 KB
pdf Zaklady-experimentalnych-metod 6 MB
zip Vybrane-kapitoly-z-koloidnej-chemie 2 MB
pdf Praca-a-kariera-vysokoskolskeho-ucitela 6 MB

Študuj na UPJŠ