UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach


Študentská časť
Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje
v o ľ b y
do Študentskej internátnej rady
na deň 30. novembra 2021 v čase od 13:00 do 17:00 hod.
na Medickej ul. 4 v miestnosti Jedáleň

Návrhy kandidátov za jednotlivé fakulty UPJŠ sa môžu podávať do schránky umiestnenej na vrátniciach ŠDaJ Medická ul. 4 a 6 a Popradskej ulici č. 66 (študenti ubytovaní v ŠDaJ na Popradskej ul. č. 76 doručia svoje návrhy do schránky umiestnenej na Popradskej ul. č. 66) v súlade s čl. 5 Volebného poriadku  pre voľby do ŠIR na UPJŠ, ktorý je zverejnený na webovom sídle UPJŠ v časti Akademický senát UPJŠ - základné dokumenty.

Návrh kandidáta obsahuje:
a)  meno a priezvisko kandidáta,
b)  vek kandidáta,
c)  ročník štúdia,
d)  formu štúdia,
e)   názov fakulty alebo inej súčasti UPJŠ, na ktorej kandidát študuje,
f)  adresa a číslo izby v ŠDaJ (vrátane ŠDaJ na Popradskej ulici č. 76)
g)  písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. 5, ods. 2, pre potreby volieb. Zároveň súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov v rozsahu čl. 9, ods. 1 v súlade s čl. 9, ods. 2 Volebného poriadku
h) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kandidáta navrhuje (ak sa kandidát nenavrhuje sám).

Vzor návrhu kandidáta

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené na určené miesto
v termíne do 23. 11. 2021 do 17:00 hod.


         Mgr. Františka Petriková
        Podpredsedníčka za ŠČ AS UPJŠ

Posledná aktualizácia: 14.02.2022