UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Naša Street law klinika ako celoslovenský model dobrej praxe v ZVJS.

Dňa 22.novembra 2017 sa v Košiciach uskutočnil Medzinárodný odborný seminár s názvom „Posilňovanie ľudskoprávnych hodnôt a postojov – prevencia šírenia myšlienok diskriminácie myšlienok diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie vo väzniciach“, ktorý organizačne zastrešovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť. V rámci seminára bol model Street law kliniky v Košiciach predstavený ako celoslovenský príklad dobrej praxe vzdelávania odsúdených a zároveň ako jeden z kľúčových prvkov novovytvoreného návrhu Koncepcie zavádzania systematického vzdelávania v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže.

http://www.zvjs.sk/index.php?news=2116

Posledná aktualizácia: 13.02.2018