UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekanky Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a  po schválení vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 10.11.2017 bol prof. JUDr. Jozefovi Suchožovi, DrSc. udelený čestný titul „profesor emeritus“ za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. odovzdal ocenenému menovací dekrét v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ dňa 9. januára 2018 za prítomnosti dekanky Právnickej fakulty doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc., vedenia UPJŠ, ako aj vedenia Právnickej fakulty a vedúcich katedier.

Srdečne blahoželáme!
 


Posledná aktualizácia: 12.01.2018