UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

Výučba v letnom semestri AR 2020/2021 sa bude až do odvolania realizovať podľa určeného rozvrhu hodín iba dištančnými metódami v dennej aj externej forme štúdia (prednášky, semináre, konzultácie).

Všetky skúšobné úkony, vrátane štátnych skúšok a rigoróznych skúšok možno do odvolania realizovať len dištančnou metódou.

Právnická knižnica je otvorená za podmienok zverejnených na https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/.

doc.  JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 13.05.2021