UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty

Vážená akademická obec
Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej aj „Akademický senát fakulty“)

vyhlasuje

voľby do Akademického senátu

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty,
na funkčné obdobie r. 2022 – 2026

na deň 26. október 2022 od 9:00 do 16:00 hod


v zasadacej miestnosti LA1Z01, Kováčska 26, 040 75 Košice.

Navrhovanie kandidátov: členom Akademického senátu fakulty môže byť len člen akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, (ďalej aj „fakulta“). Návrhy kandidátov do Akademického senátu fakulty má právo predložiť každý člen akademickej obce fakulty. Členovia študentskej časti akademickej obce fakulty navrhujú kandidátov na člena do Akademického senátu fakulty z radov študentov. Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty navrhujú kandidátov na člena do Akademického senátu fakulty zo svojich radov. Člen akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta aj sám seba.

 

Písomný návrh kandidáta (ďalej aj „Návrh“) musí obsahovať:

a)   meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie; pri študentovi meno, priezvisko, stupeň, formu a ročník štúdia,

b)   písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, a že nie sú mu známe prekážky zvoliteľnosti,

c)    meno, priezvisko a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

 

Návrh je potrebné odovzdať v zalepenej obálke na Dekanát Právnickej fakulty s označením „Návrh na kandidáta za člena Akademického senátu fakulty“.
 

v termíne do 11. októbra 2022 (vrátane) do 17:00 hod.

 

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach zo dňa 16. septembra 2013 v platnom a účinnom znení  (zverejnené na www stránke UPJŠ Právnickej fakulty v časti Fakulta – Akademický senát – dokumenty AS).

                                                                                              

 

JUDr. Dominik Šoltys, PhD.
predseda Volebnej a mandátovej komisie

Posledná aktualizácia: 27.10.2022