UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vydala aktuálnu publikáciu s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej hodnotí realizáciu a výsledky práce najlepších slovenských riešiteľov projektov APVV v rokoch 2012 - 2016 v rôznych vedných odboroch.

Ako prvý najlepšie hodnotený v spoločenských vedách v odbore právo je projekt s názvom Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo riešený na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Právnickej fakulte v Košiciach, na Ústave medzinárodného a európskeho práva. Zodpovedným riešiteľom projektu bol prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Výsledky výskumu s prínosom pre prax sú využiteľné nielen pre samotné medzinárodné právo a európske právo, ale aj pre oblasť teórie štátu a práva, pre ústavné právo a obchodné právo.

K významnému oceneniu blahoželáme!

Zdroj:
http://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2017-sk/index.html /str. 80-81/

 

Posledná aktualizácia: 13.02.2018