UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Sociálne štipendiá

    Priznávanie sociálneho štipendia študentom vysokých škôl upravuje vyhláška MŠ SR 102/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. (Zmena: 157/2014 Z. Z. je už zverejnená na stránke fakulty a vo vývesnej tabuli  pre štipendiá).

    Študenti, ktorí žiadajú o sociálne štipendium po prvý krát, nech si vyzdvihnú žiadosť na študijnom oddelení fakulty v úradných hodinách.

    Študenti, ktorí už poberali v minulom akademickom roku sociálne štipendium si môžu stiahnuť potrebné tlačivá TU.

    Pri odovzdávaní riadne vyplnenej a podpísanej žiadosti o sociálne štipendium s potrebnými prílohami  je nevyhnutné, aby žiadosť skontrolovala pani Valéria Müllerová – referentka študijného oddelenia. Ak žiadosť nie je úplná, nie je možný výpočet sociálneho štipendia.

    Rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia si študenti budú preberať osobne na študijnom oddelení v čase, ktorý bude vopred oznámený vo vývesnej tabuli určenej pre štipendiá a tiež na internetovej stránke fakulty.

 

Posledná aktualizácia: 06.02.2018