UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Legislatíva a dokumenty


Zákon o Vysokých školách

word - Štatút fakulty
word - Dodatok č. 1 k štatútu fakulty
word - Organizačný poriadok v aktuálnom znení
word - Disciplinárny poriadok
word.gif - Študijny poriadok
word - Dodatok č. 1 k študijnému poriadku fakulty
word.gif - Štipendijný poriadok
word.gif - Dlhodobý zámer rozvoja PrávF UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 30.05.2019