UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Legislatíva a dokumenty

Zákon o Vysokých školách /od 25.04.2022/

word - Štatút fakulty
word - Dodatok č. 1 k štatútu fakulty
word - Organizačný poriadok v aktuálnom znení
word - Disciplinárny poriadok 

word - Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie 

word.gif - Študijny poriadok
word - Dodatok č. 1 k študijnému poriadku fakulty
word.gif - Štipendijný poriadok 

word.gif - Dlhodobý zámer rozvoja PrávF UPJŠ v Košiciach
word.gif - Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja PrávF UPJŠ v Košiciach na roky 2021-2025 

 

Posledná aktualizácia: 27.04.2022