UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

pokyny dekana

Pokyn dekanky č. 8/2017, ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2017/2018

Pokyn dekanky č. 3/2017 - Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2017/2018