UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pokyn dekanky č. 3/2017

Pokyn dekanky č. 3  /2017

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2017/2018

Zápisy do jednotlivých ročníkov sa uskutočnia na základe tohto pokynu v termínoch uvedených v Harmonograme  štúdia na akademický rok 2017/2018.

Denné štúdium:

1. ročník Bc.

04.09.2017

08.00 hod.

A – Kr

 

05.09.2017

08 .00 hod.

Ku -  Ž

1. ročník Mgr.

06.09.2017

08.00 hod.

A – L

                                                   06.09.2017   12.30 hod.       M – Ž

 

2. ročník Bc.       elektronický zápis od 1. júla 2017 do 14. augusta 2017
3. ročník Bc.       elektronický zápis od 1. júla 2017 do 14. augusta 2017

2. ročník Mgr.     elektronický zápis od 1. júla 2017 do 14. augusta 2017

 

            Študenti 2. a 3. ročníka sú  okrem elektronického zápisu povinní vyplniť študijný plán príslušného ročníka do indexu, vrátane opakovaných predmetov.

 

            Absolventi bakalárskeho stupňa, ktorí chcú pokračovať na druhom stupni štúdia a ukončili štúdium v riadnom termíne: Vytvoria si zápisný list a zrealizujú elektronický zápis v termíne do 31. 8. 2017.

 

            Po vykonaní elektronického zápisu si študent vytlačí zo systému AIS2:

 

            Poplatok za prolongáciu PIK ISIC vo výške 11 € je potrebné uhradiť do 15. 08. 2017 bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou) na č. účtu SK64 8180 0000 0070 0007 4351, KS: 0308, VS: 9402, ŠS: rodné číslo (bez lomky), správa pre adresáta:  prolongácia PIK priezvisko a meno (pre študentov vlastniacich ISIC kartu vydanú na UPJŠ).

            Okrem toho sú študenti povinní vyplniť čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu tohoto Pokynu dekanky  a tí ktorí v akademickom roku 2017/2018 prekročia štandardnú dĺžku štúdia  sú povinní zaplatiť školné osobitnou platbou vo výške 600 EUR.  Rozhodnutie  rektora o určení školného si každý študent prevezme osobne na zápise. Určené školné je potrebné zaplatiť najneskôr do 30 dní odo dňa zápisu.

 

            Vedúci študijných skupín odovzdajú na študijné oddelenie  za jednotlivé študijné skupiny vyplnené indexy, zápisové listy,  čestné vyhlásenia a vytlačené potvrdenia o návšteve školy nasledovne:

19. septembra 2017 o 9.00 hod. za 2. ročník Mgr.

20. septembra 2017 o 9.00 hod. za 2. ročník Bc.
21. septembra 2017 o 9.00 hod. za 3. ročník Bc.

 

     Pri zápise do 1. ročníka Bc. študijného programu a 1. ročníka Mgr. študijného programu môže byť študent zastúpený na základe úradne overeného splnomocnenia.

 

Externé štúdium:

     Povinný elektronický zápis  do 2. a 3. ročníka  Bc. študijného programu a 2. ročníka Mgr. študijného programu si budú môcť externí študenti vykonať v čase od 7. 9. 2017 do 15. 9.

2017. Elektronický zápis sa netýka študentov prijatých do 1. ročníka bakalárskeho študijného programu!

     Absolventi bakalárskeho študijného programu, ktorí chcú pokračovať v magisterskom  študijnom programe a ukončili štúdium v riadnom termíne si  vytvoria  zápisný list a zrealizujú elektronický zápis v termíne do 15. 9. 2017.

 

     V elektronickom zápise si študenti musia zapísať všetky opakované predmety. Tí študenti, ktorí  nevykonali predzápis predmetov na ak. rok 2017/2018 si zvolia povinne voliteľné predmety a výberové predmety, ktoré chcú absolvovať v akademickom roku 2017/2018.

     Študenti, ktorí  vykonali predzápis si už nemôžu odstrániť povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si zapísali pri predzápise, môžu si však zvoliť ďalšie povinne voliteľné a výberové predmety.

     (Manuál k elektronickému zápisu sa nachádza v AIS2 v záložke manuály).

 

     Ak študent nevykoná elektronický zápis považuje sa za študenta, ktorý nebude pokračovať v štúdiu v akademickom roku 2017/2018.

    

     Študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia si zapíšu iba predmety, ktoré majú vykonať ako opakované. V prípade, že študent má vykonať v nadštandardnej dĺžke štúdia len  štátnu skúšku, vykoná  elektronický zápis a do svojho zápisného listu  si zapíše predmety štátnej skúšky, ktoré má vykonať.

     V nadväznosti na ustanovenie § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia rektora č. 20/2016 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2017/2018   bola stanovená výška školného pre externú formu štúdia nasledovne:

 

 

Indexy vypíšu študenti spoločne na administratívnom zápise!

    

    Termíny administratívnych zápisov do ročníka v externom štúdiu sú nasledovné:     

          

9.  9. 2017 -     8, 00 hod.                             - administratívny zápis do 1. ročníka Bc. EŠ ( A-L )

9.  9. 2017 -   11, 00 hod.                             - administratívny zápis do 1. ročníka Bc. EŠ ( M-Ž )

23.  9. 2017 -   8, 00 hod.                          - administratívny zápis do 2. ročníka Bc. EŠ (A-L)

23.  9. 2017 -  11, 00 hod.                         - administratívny zápis do 2. ročníka Bc. EŠ (M-Ž)

30.  9. 2017 -    8, 00 hod.                            - administratívny zápis do 1. ročníka  Mgr. EŠ

30.  9. 2017 -  11, 00 hod.                         - administratívny zápis do 3. ročníka Bc. EŠ

                                                                            + 3. ročník Bc. v nadštandardnej dĺžke štúdia a po prerušení    

7. 10. 2017 -    8, 00 hod.                           - administratívny zápis  do 2.  ročníka Mgr. EŠ  

7. 10. 2017 -  10, 00 hod.                              – administratívny zápis do 2. roč. Mgr. EŠ v nadšt. dĺžke                                                                                                  

                                                                                                

     Študent sa musí administratívneho zápisu zúčastniť osobne, alebo musí byť zastúpený úradne splnomocnenou osobou. 

     Administratívne zápisy do ročníkov externého štúdia sa uskutočnia v miestnostiach podľa plánu konzultácií zverejnenom na webovej stránke fakulty.

     Poplatok za prolongáciu PIK ISIC  2 € je  potrebné uhradiť  do 15. 8. 2017 výhradne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou)  na číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0007 4351, KS: 0308, VS: 9404, ŠS: rodné číslo (bez lomky), správa pre adresáta:  prolongácia PIK priezvisko a meno.

Fakulta zabezpečí prítomnosť pracovníka správy AIO na zápise.

Na zápis je potrebné doniesť: