UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pokyn dekanky č. 2/2017

Pokyn dekanky č. 2 /2017

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri ak. roku 2016/2017

    1.      V letnom semestri ak. roku 2016/2017 sa prihlasovanie na skúšky uskutoční prostredníctvom AIS-u.

2.      Na skúšky vrátane predtermínov sa možno prihlasovať v DŠ a EŠ nasledovne:

                   - 1. ročník bc. štúdia               24.4.2017 - od 18.00 hod.
                    - 2. ročník bc. štúdia               25.4.2017 - od 18.00 hod.

                    - 3. ročník bc. štúdia               06.4.2017 - od 18.00 hod.
                    - 1. ročník mgr. štúdia            26.4.2017 - od 18.00 hod.

          3.      Manuál prihlasovania sa na skúšky je zverejnený v AIS: po prihlásení v sekcii manuály. 

4.      Katedry a ústavy (ďalej spoločne len ,,katedry“) nahlásia referentkám katedier termíny skúšok na celé skúšobné obdobie - minimálne tri termíny týždenne a maximálne počty študentov na jeden skúšobný termín v 3. ročníku bc. štúdia do 4.4.2017 a v ostatných ročníkoch bc. a mgr. štúdia do 18.4.2017. Pokiaľ skúška má písomnú formu a katedry určia vyššie počty študentov na termín, môžu byť vypísané najmenej dva termíny týždenne. V priebehu skúšobného obdobia vypíšu katedry podľa potreby ďalšie termíny, resp. zvýšia maximálne počty študentov na jeden skúšobný termín, a to najmä vtedy, ak zostávajúce termíny sú v rozhodujúcej miere obsadené. Pri tých predmetoch, kde počet zapísaných študentov je nižší ako 50, katedry môžu vypísať najmenej jeden termín týždenne pri zachovaní práva študentov na opravné termíny.

5.      V externom štúdiu nahlásia katedry referentkám katedier termíny skúšok tak, aby aj po skončení skúšobného obdobia v letnom semestri boli vypísané minimálne tri termíny skúšok v období od 21. augusta 2017 do 6. septembra 2017. V externom štúdiu sa v deň skúšky začína skúšať od 8:00 hod. Katedry môžu skúšať študentov EŠ aj v poobedňajších hodinách, pokiaľ študenti prejavia záujem o absolvovanie skúšky od 13:00 hod.

6.      Opakovaný povinný predmet a opakovaný povinne voliteľný predmet sa pri ústnej forme skúšky musí skúšať v opravnom termíne za účasti najmenej jedného ďalšieho skúšajúceho. Ak je v týchto prípadoch forma skúšky alebo jej časť písomná, a študent nebol pri získaní hodnotenia úspešný, má právo byť skúšaný aj ústnou formou. Vedúci katedry/riaditeľ ústavu určí ad hoc učiteľov, ktorí budú skúšať študenta opakujúceho povinný predmet a povinne voliteľný predmet.

7.     Referentky katedier nahrajú vypísané termíny skúšok, maximálne počty študentov, ktorí sa môžu prihlásiť a miestnosti, v ktorých sa uskutoční písomná časť skúšky do programu AIS pre 3. ročník bc. štúdia do 5.4.2017 a pre ostatné ročníky bc. a mgr. štúdia do 20.4.2017.

8.      Študenti sa môžu prihlásiť iba na jeden termín z daného predmetu. Prihlásiť sa na skúšku možno najneskôr  deň pred  skúškou, a to do 12.00 hod.  a odhlásiť sa zo skúšky možno najneskôr  deň pred  skúškou, a to do 11.00 hod. Svoju neúčasť na skúške môže študent písomne alebo e-mailom ospravedlniť do dvoch pracovných dní od termínu konania skúšky. Študenti, ktorí sa vracajú z pobytu v rámci programu ERASMUS, alebo iného fakultou povoleného pobytu, či stáže, majú právo prihlásiť sa na skúšku z predmetu priamo, bez splnenia ďalších osobitných podmienok.

9.      Študenti v externom štúdiu postupujú pri prihlasovaní na skúšky rovnako ako študenti v dennom štúdiu.

10.    Priebežné hodnotenia a predtermíny sa realizujú v termínoch

         1. – 2. ročník bc. štúdia a 1. ročník mgr. štúdia          09.05. 2017 – 12.05. 2017

         3. ročník bc. štúdia                                                      10.04. 2017 – 13.04. 2017

         Stanovisko vyučujúceho k možnosti študenta vykonať skúšku v predtermíne je potrebné oznámiť študentovi v 3. ročníku bc. štúdia do 5.4.2017 a v ostatných ročníkoch bc. a mgr. štúdia do 20.4.2017.

Ak kontrola štúdia predmetu končí priebežným hodnotením, je potrebné ho realizovať v týždni určenom pre priebežné hodnotenia a predtermíny. Rovnako v tomto týždni má byť zapísaný výsledok kontroly do indexu a AIS.

          11.       Skúškové obdobie podľa Harmonogramu štúdia v letnom semestri:
                      1. – 2. ročník bc. štúdia a 1. ročník mgr. štúdia DŠ              15.05. 2017 – 30.06. 2017

                      3. ročník bc. štúdia DŠ                                                          18.04. 2017 – 19.05. 2017

                      1. – 2. ročník bc. štúdia a 1. ročník mgr. štúdia EŠ               15.05. 2017 – 06.09. 2017

                      3. ročník bc. štúdia EŠ                                                          18.04. 2017 – 23.06. 2017

12.    Meno skúšajúceho a abecedný zoznam skúšaných študentov podpísaný vedúcim katedry/riaditeľom ústavu  musí byť zverejnený pred miestnosťou, v ktorej sa skúša (platí to aj pre písomné skúšky). Ak predmet skúšajú viacerí učitelia súčasne, študenti (v zozname skúšaných sú uvedení v abecednom poradí) si vyžrebujú skúšajúceho.

13.     Skúšky sa zapisujú do výkazu o štúdiu (indexu) a do programu AIS2. Vyučujúci je povinný zapísať hodnotenie študentovi do AIS2 v deň hodnotenia. V prípade potreby času na vyhodnotenie splnenia podmienok pre udelenie hodnotenia, vyučujúci toto zapíše do AIS2 v deň, ktorý vopred oznámi, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa konania skúšky. Po vyhlásení výsledkov písomnej formy skúšky má študent právo do nej nahliadnuť a učiteľ má povinnosť vysvetliť študentovi chyby alebo nesprávnosti, ktorých sa dopustil. Okrem toho je potrebné po ukončení skúšobného úkonu vytlačiť zoznam skúšaných študentov aj s výsledkom skúšky a podpísať ho skúšajúcimi. Tento zoznam ostáva na katedre.

14.    Študent má právo neprijať hodnotenie známkou od B až E vrátane, pri ústnej skúške ihneď a pri písomnej skúške do dvoch pracovných dní odo dňa zápisu známky do systému AIS2. V prípade, že jeho výsledok je hodnotený známkou FX a ak má nevyčerpané opravné termíny, môže sa prihlásiť na niektorý z voľných termínov.

15.    Na písomnú žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan fakulty určiť konanie skúšky v opravnom termíne pred najmenej trojčlennou komisiou, ktorú menuje z radov učiteľov. O komisionálnu skúšku možno požiadať najneskôr do troch pracovných dní po dátume konania skúšky, a to len za predpokladu, že študent nevyužil priznaný počet opravných termínov.

16.   Študenti denného štúdia a externého štúdia môžu požiadať o prerušenie štúdia najneskôr do posledného dňa skúškového obdobia pre príslušný ročník a stupeň štúdia.

          17. Študenti sú povinní v deň skúšky predložiť skúšajúcemu index.

 

                                                         doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., v. r.
                                                          d e k a n k a

 

Posledná aktualizácia: 31.03.2017