UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Medzinárodná vedecká konferencia: Desať rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy

Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci so zastupiteľstvom Európskej komisie na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Desať rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy“.

Rok 2014 je rokom, v ktorom uplynie desať rokov, odkedy sa krajiny strednej a východnej Európy stali členmi Európskej únie. Toto významné výročie ponúka príležitosť pre skúmanie rôznych právnych otázok, ktoré súvisia so skutočnosťou, že Slovenská republika a krajiny v bezprostrednom okolí participujú na európskej integrácii.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu medzi členmi katedier medzinárodného a európskeho práva slovenských a českých univerzít pri zapojení odbornej verejnosti. Diskusia by mala mať prispieť k riešeniu aktuálnych výziev stojacich pred vnútroštátnym, európskym a medzinárodným právom.

 

Základné informácie:

Dátum konania: 29.05.2014
Dátum prihlasovania: 31. 03. 2014
Dátum odovzdanie príspevkov: 30. 06. 2014
Konferenčný poplatok: 35,- EUR
Kontakt: adam.giertl@upjs.sk

                                            
Pokyny pre vypracovanie príspevku: TU
Pokyny pre vložné: TU
Ubytovanie: TU
Program konferencie: TU
 

Organizačný výbor:
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
JUDr. Radoslav Benko, LLM.
JUDr. Ľudmila Pošiváková
Mgr. Ľubica Gregová Širicová
Mgr. Adam Giertl

Posledná aktualizácia: 04.06.2014