UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Nové volebné zákony na Slovensku (kritická analýza, hodnotenie)

Nové volebné zákony na Slovensku (kritická analýza, hodnotenie)

Košice 25. – 26. júna 2015

    Pripravované vedecké podujatie nadväzuje na medzinárodné vedecké konferencie uskutočnené v dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokoch [Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva – II. ústavné dni. Košice 25. septembra 2013 a Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike (doterajší vývoj, aktuálny stav, príčiny a dôsledky). Košice 26. – 27. júna 2014] a uskutočňuje sa v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA č. 1/0965/13  „Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike – doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy.“

      Tematické zameranie pripravovanej medzinárodnej konferencie je predurčené predovšetkým tým, že v minulom kalendárnom roku boli v Slovenskej republike schválené nové volebné zákony, ako aj tým, že sa uskutoční v rámci posledného roku riešenia označeného vedeckého projektu. Z priložených pracovných téz zjavne vyplýva, že organizátori predpokladajú, že na  vedeckej konferencii odznejú aj konferenčné príspevky, ktoré pôjdu nad rámec jej oficiálneho názvu a budú  orientované v širšom rozmere umožňujúcom v konečnom dôsledku formulovať základné tendencie vývoja volebného zákonodarstva v európskom priestore, resp. aspoň v priestore štátov V 4. Zo zaslaných príspevkov bude publikovaný recenzovaný zborník.

       Organizátori predpokladajú dvojdňové rokovanie,  prvý rokovací deň v pléne a druhý rokovací deň pravdepodobne (podľa počtu prihlásených) v odborných sekciách. Rokovanie sa uskutoční v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Z prihlásených príspevkov bude zostavený oficiálny program, ktorý bude aj s ďalšími organizačnými pokynmi zaslaný elektronickou formou všetkým prihláseným.

       Prihlášky vyplnené podľa priloženého formulára očakávame od Vás v termíne do 15. apríla 2015. Na Vašu účasť sa tešia organizátori konferencie.

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
odborný garant dekanka

Prílohy:
- tézy konferencie
- prihláška

 

 

The new electoral laws in the Slovak Republic (critical analysis, valuation)

Košice 25 to 26 june 2015

       Upcoming scientific event follows the international scientific conferences that have been performed in the two previous calendar years [Current problems of electoral law and electoral justice – II. constitutional days, Košice 25 september 2013 and Electoral legislation in the Slovak Republic (previous development, current state, causes and consequences). Košice 26 to 27 june 2014]. This event is also performed in responding to the grant project VEGA number 1/0965/13  Electoral legislation in the Slovak Republic - previous development, current state, perspectives.“

       Content orientation of upcoming international conference is mainly determined by approval of the new electoral laws in the previous calendar year in the Slovak Republic, and as well as that the international conference will be held within the last year of the solutions identified by the scientific project. From the attached work theses is clear, that the organizers assume, that conference participants will present conference papers that go beyond its official name and will be oriented in the broader dimension allowing to formulate the basic development trends of the electoral law in the European area, respectively at least in the area of the Visegrad Four countries.

       Organizers expect a two-day meeting, the first sitting day in plenary session and second sitting day probably (according to the number of participants) in the relevant sections. The meeting will take place at Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Official program will be prepared and sent electronically with other organizational instructions to all registered participants.

       We expect completed application from you until 15 april 2015. All organizers are looking forward to meeting you.

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Professional Garant Dean of the Faculty

Attachments
- thesis of the conference
- registration to the international conference                  
                                                                     
 

Posledná aktualizácia: 15.04.2015