UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Univerzalizmus a regionalizmus v súčasnej praxi OSN: Ohliadnutie za 70 rokmi existencie OSN

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva

Vás týmto srdečne pozýva na vedeckú konferenciu pod názvom:
„Univerzalizmus a regionalizmus v súčasnej praxi OSN: Ohliadnutie za 70 rokmi existencie OSN“
ktorá sa uskutoční v dňoch 28.  až 29. mája 2015 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Termíny:
10.5.2015 - Posledný deň na prihlasovanie účastníkov a zasielanie abstraktov
28. - 29.5.2015 - Konanie konferencie
30.6.2015 - Posledný deň na zasielanie príspevkov

Organizačný výbor konferencie:
Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
JUDr. Ľudmila Pošiváková, PhD.
JUDr. Adam Giertl
JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M.

kontaktná osoba: JUDr. Adam Giertl, adam.giertl@upjs.sk

Vedecký zámer:

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre širokú diskusiu odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá otázkami medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, prispieť originálnymi myšlienkami k riešeniu aktuálnych výziev stojacich pred medzinárodným právom a v neposlednom rade si takýmto spôsobom pripomenúť významné výročie pre medzinárodné spoločenstvo - 70. rokov existencie Organizácie Spojených národov.
V neposlednom rade vytvára usporiadanie konferencie priestor aj pre spoločenský kontakt medzi odborníkmi z oblasti medzinárodného práva.
Vítané sú originálne, doteraz nepublikované štúdie, príspevky, úvahy či diskusné príspevky týkajúce sa rôznych otázok a problémov, ktoré súvisia s témou konferencie. Zámerom konferencie je najmä rozvinúť diskusiu o vplyve regionalizmu na univerzálne medzinárodné právo a vice versa. Vítané sú príspevky z rôznych oblastí medzinárodného práva, ako napríklad ochrany ľudských práv a základných slobôd, medzinárodnej bezpečnosti, práva medzinárodného obchodu či zamerané na medzinárodné rule of law. Radi však privítame aj príspevky, ktoré nezapadajú do vymedzených kategórií, prípadne sú interdisciplinárneho charakteru.

Vložné:

Vložné na konferenciu je stanovené vo výške 35 EUR

Príloha: Pozvánka


 

Posledná aktualizácia: 26.03.2015