UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

1. ročník študentského sympózia z pracovného práva

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Vás pozýva na:

1. ročník sympózia z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na tému:

Ochrana súkromia zamestnanca

Sympózium je určené pre študentov 2. až 5. ročníka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika. Vybrať si môžete z nasledujúcich téz, pričom konkrétny názov príspevku možno upraviť v závislosti od jeho obsahu.

Tézy na I. študentské sympózium z pracovného práva

Konzultant: JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

 1. Ochrana súkromia zamestnanca v  judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
 2. Ochrana súkromia zamestnanca v judikatúre mimoeurópskych súdov (s dôrazom na americké súdnictvo)
 3. Procesná ochrana práva na súkromie zamestnanca
 4. Whistleblowing
 5. Náboženská sloboda a jej uplatňovanie na pracovisku

Konzultantka: JUDr. Jana Žuľová, PhD.

 1. Monitorovanie komunikácie zamestnanca (telefón, fax, e-mail)
 2. Implikácie používania sociálnych sietí v pracovnoprávnych vzťahoch
 3. Zamestnanec ako potenciálny insider threat
 4. Elektronizácia pracoviska (z pracovnoprávneho pohľadu)
 5. Romantické vzťahy na pracovisku

Konzultantka: Mgr. Monika Seilerová, PhD.

 1. Hranice súkromia zamestnanca na pracovisku
 2. Homework a telework
 3. Šikana na pracovisku
 4. Ochrana súkromia zamestnanca v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
 5. Ochrana osobných údajov zamestnanca

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na: marcel.dolobac@upjs.sk, v termíne do 26. februára 2016.

Miesto konania: Učebno-výcvikové stredisko Danišovce. Dátum: 8. až 9. apríl 2016. Z obsahového hľadiska očakávame spracovanie problémových aspektov vybraných téz a z formálneho hľadiska rešpektovanie formálnych náležitostí akademických príspevkov.


Posledná aktualizácia: 31.03.2016