UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Medzinárodná vedecká konferencia - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci - V. ústavné dni

 

P r i h l á š k a
T e m a t i c k é  o k r u h y
P r o g r a m
Z b o r n í k   p r í s p e v k o v - Informácie

Posledná aktualizácia: 26.09.2016