UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Vizitka

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. je členom Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a externým členom Pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Vedecky a pedagogicky sa venuje civilnému právu procesnému a exekučnému právu. Bol členom komisie MS SR pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného a členom komisií pre novelizáciu viacerých právnych predpisov (zákon o rozhodcovskom konaní, zákon o dobrovoľných dražbách, exekučný poriadok, notársky poriadok). Od roku 2017 je člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor občianske právo a školiteľ. Je autorom viac ako päťdesiatich vedeckých prác, medziiným monografie Nepeňažná exekúcia (C.H. Beck, 2016); tiež je spoluautorom komentára k Civilnému sporovému poriadku (C.H. Beck, 2016), Správnemu súdnemu poriadku (C.H. Beck,2018) a Exekučnému poriadku (C.H. Beck, 2018) a viacerých vysokoškolských učebníc, vydaných v slovenských a zahraničných vydavateľstvách.

Posledná aktualizácia: 19.02.2019