UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Motivačné štipendium

 

    V súlade s ust. § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku 4 ods. 7 Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach môže byť priznané motivačné štipendium študentom denného a externého štúdia za vynikajúce výsledky reprezentujúce univerzitu v období od 16. júna 2018 do 15. júna 2019.

    Výročné ceny rektora udeľuje rektor jednorazovo spravidla ku koncu letného semestra akademického roka študentom prvých dvoch stupňov študijných programov za:
• odborné a vedecké publikácie v prestížnych zahraničných a domácich časopisoch,
• úspešnú reprezentáciu a aktívny podiel na činnosti a rozvoji UPJŠ,
• príkladný občiansky postoj študenta UPJŠ, ktorý svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena UPJŠ,
• reprezentáciu UPJŠ v športe, za výsledky v športe a športovú činnosť mimo UPJŠ pri splnení podmienky, že študent študuje v štandardnej dobe štúdia

    Žiadam učiteľov a študentov, aby do 10. júna 2019 doručili na študijné oddelenie návrhy na udelenie   VÝROČNEJ CENY REKTORA spolu s   potvrdením o dosiahnutých úspechoch (diplomy, ocenenia, publikácie....).

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.
dekan

Posledná aktualizácia: 17.06.2019