Prejsť na obsah

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie

11minút, 51sekúnd

188.gif

Časopis Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (predtým: Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) je vydávaný vydavateľstvom IURA EDITION v spolupráci s Ústavom európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie je prvým slovenským právnickým časopisom venovaným doktrínam a aktuálnej judikatúre súdnych orgánov Európskej únie so sídlom v Luxemburgu. V pravidelných dvojmesačných intervaloch prináša výber z najvýznamnejších rozhodnutí, ktoré formovali doktríny Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa. Rozhodnutia, stanoviská a poznámky vyberá a pripravuje kolektív odborníkov pod vedením prof. JUDr. Jána Klučku CSc., bývalého sudcu Súdneho dvora ES za Slovenskú republiku a prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD. generálneho advokáta Súdneho dvora ES.

V každom čísle nájdete úvodnú štúdiu, ktorá tematicky uvádza výber viacerých rozsudkov, predstavujúcich najdôležitejšie rozhodnutia v rámci skúmanej problematiky doplnených komentárom. Číslo uzatvára prehľad najzaujímavejších judikátov, ktoré priniesla aktuálna rozhodovacia činnosť Súdneho dvora za uplynulé dva mesiace.

  2004

C- 46/93 a C- 48/93 “Brasserie du cheur a Factortame III” (M. Jánošíková)
C-178/94, C-179/94, C-189/94 a C-190/94 “Dillenkofer” (M. Jánošíková)
C-392/93 “British telecommunications” (M. Jánosíková)
C-302/97 “Konle” (M. Jánošíková)
C-224/01 “Köbler” (M. Jánošíková, J. Mazák)

1/2005

Súdne preskúmavanie platnosti aktov orgánov Európskych spoločenstiev (J. Čorba)

 

106/63 “Alfred Toepfer” (M. Klímová)
C-358/89 “Extramet” (M. Klímová)
C-309/89 “Codorniu” (M. Jánošíkova, M. Toman, M. Klímová)
T-32/98 “Holandské Antily” (M. Jánošíkova, M. Toman, M. Klímová)
T-173/98 “Unión de pequeños Agricultores (UPA)” (M. Jánošíková)
T-177/01 “Jégo-Quéré” (M. Jánošíková, M. Števček)
C-263/02 “Jégo-Quéré – odvolanie” (M. Jánošíková)

2/2005

Komunitárny rozmer práva na prístup k (vnútroštátnemu) súdu (J. Čorba)

 

222/86 “Heylens” (M. Jánošíková)
C-228/98 “Fotokopírky” (M. Jánošíková)
222/84 “Marguerite Johnston” (M. Jánošíková)
C-54/99 “Association église de scientologie de Paris” (J. Mazák)
C-7/98 “Krombach” (J. Mazák)
C-63/01 “Evans” (J. Mazák)

3/2005

Konanie o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev (M. Števček)

 

Dokument: Informácie o podávaní návrhov na začatie prejudiciálnych konaní vnútroštátnymi súdmi (2005/C 143/01)
C-283/81 “Cilfit” (J. Čorba)
C-338/95 “Wiener S.I.” Návrhy Generálneho advokáta Jacobsa (J. Čorba)
C-430/93 “Van Schijndel” (J. Čorba)
C-99/00 “Lyckeskog” (J. Mazák)
104/79 “Pasquale Foglia” (M. Jánošíková)
C-297/88 a C-197/89 “Dzodzi” (M. Jánošíková)

4/2005

Dva piliere komunitárneho práva – priamy účinok a prednosť alebo repetitio est mater studiorum (J. Mazák)

 

C-387/02, C-391/02 a C-403/02 “Berlusconi” (J. Mazák)
106/77 “Simmenthal” (M. Jánošíková, J. Mazák)
68/88 “Grécka kukurica” (M. Jánošíková)
C-326/88 “Hansen & Soen” (M. Jánošíková)
80/86 “Minerálne vody” (M. Jánošíková)
C-397/01 “Deutsches Rotes Kreuz” (M. Jánošíková)

5/2005

Priamy účinok (priama použiteľnosť) smerníc (J. Mazák)

 

41/74 “Yvonne van Duyn” (M. Jánošíková)
148/78 “Ratti” (M. Tóthová, M. Jánošíková)
8/81 “Becker” (M. Jánošíková)
152/84 “Marshall” (J. Čorba)
C-91/92 “Faccini Dori” (J. Čorba)
C-226/97 “Lemmens” (M. Jánošíková)

6/2005

Cieľ rámcového rozhodnutia ako pravidlo na výklad vnútroštátneho práva a harmonizácia trestného práva komunitárnou metódou (J. Mazák)

 

C-105/03 “Pupino” (J. Mazák)
C-176/03 “O harmonizácii trestného práva” (J. Mazák)
C-54/94 a C-74/94 “Pesticídy” (L. Škovranová, M. Jánošíková)
C-74/95 a C-129/95 “X” (J. Pogáčová)
C-126/80 “Salonia” (M. Jánošíková)
C-355/97 “Beck a Bergdorf” (M. Tóthová, M. Jánošíková)
C-106/89 “Marleasing” (M. Jánošíková)
C-87/90, C-88/90 a C-89/90 “Verholen” (M. Jánošíková)

1/2006

Európske civilné procesné právo (súčasný stav, vývoj a trendy) (J. Mazák)

 

C-443/03 “Leffler” (J. Mazák)
29/76 “LTU” (D. Lamačková)
288/82 “Duijnstee” (D. Lamačková)
C-27/02 “Engler” (M. Jánošíková)
C-281/02 “Owusu” (M. Jánošíková)

2/2006

Bruselský dohovor (M. Jánošíková)

 

C-269/95 “Benincasa” (J. Mazák, M. Jánošíková)
C-234/04 “Kapferer” (J. Mazák)
144/86 “Palumbo” (M. Jánošíková)
C-414/92 “Boch” (D. Lamačková, L. Škovranová)
C-260/97 “Unibank” (M. Jánošíková)
C-3/05 “Verdoliva” (J. Pogáčová)
Dokument: Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Nariadenie Brusel I).

3/2006

Advokátske povolanie v podmienkach vnútorného trhu (M. Jánošíková)

 

71/76 “Thieffry” (L. Škovranová)
107/83 “Klopp” (M. Jánošíková)
427/85 “Nemecká spolupráca advokátov” (M. Jánošíková)
C-294/89 “Francúzska spolupráca advokátov” (M. Jánošíková)
C-340/89 “Vlassopoulou” (J. Pogáčová)
C-55/94 “Gebhard” (J. Pogáčová)

4/2006

Mnohojazyčnosť Európskej únie (M. Jánošíková)

 

29/69 “Stauder” (M. Jánošíková)
19/67 “Migrujúci pracovníci” (M. Jánošíková)
49/71 “Obilniny” (M. Jánošíková)
6/74 “Moulijn” (D. Lamačková)
80/76 “North Kerry” (L. Škovranová)
C-103/01 “Hasiči” (L. Škovranová)
220/83 “Komisia v. Francúzsko” (D. Lamačková)
C-90/90 a C-91/90 “Jean Neu” (M. Jánošíková)

5-6/2006

Občianstvo Európskej únie (D. Lamačková)

 

C-378/97 “Wijsenbeek” (L. Škovranová)
C-224/98 “D´Hoop” (L. Škovranová)
C-184/99 “Grzelczyk” (D. Lamačková)
C-456/02 “Trojani” (D. Lamačková)
C-148/02 “Carlos Garcia Avello” (M. Jánošíková)
C-145/04 “Gibraltár” (M. Jánošíková)
C-300/04 “Aruba” (M. Jánošíková)

1/2007

Zákaz diskriminácie v Európskej únii (D. Lamačková)

 

C-450/93 “Kalanke” (D. Lamačková)
C-13/94 “P. v. S.” (D. Lamačková)
C-294/96 “Lisa Jacqueline Grant” (M. Jánošíková)
C-394/96 “Mary Brown” (M. Krištof)
C-144/04 “Mangold” (M. Jánošíková)

2/2007

Ochrana spotrebiteľa (M. Jánošíková)

 

C-470/93 “Mars” (D. Lamačková)
C-192/94 “Cristina Blázquez Rivero” (M. Jánošíková)
C-208/98 “Andreas Siepert” (M. Jánošíková)
C-240/98 až 244/98 “Océano grupo editorial” (D. Lamačková)
C-541/99 a 542/99 “Idealservice” (D. Lamačková)
C-229/04 “Klaus Conrads” (M. Jánošíková)

3/2007

Právo duševného vlastníctva v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa (E. Szattler)

 

T-91/99 “Ford” (Ľ. Širicová)
T-305/02 “Nestlé Waters France” (E. Szattler)
C-408/01 “Adidas” (E. Szattler)
C-361/04P “Picasso” (M. Jánošíková)
C- 316/05 “Nokia” (M. Jánošíková)
C-192/04 “Lagardere Active Broadcast” (E. Szattler)
C-465/02 a C-466/02 “Feta” (M. Jánošíková)

4/2007

 Hospodárska súťaž – pravidlá uplatňované na podniky (K.Csach)

 

14/68 “Walt Wilhelm” (M. Jánošíková)
6/72 “Continental” (Ľ. Širicová)
C-453/99 “Courage” (K.Csach)
C-295/04 až C-289/04 “Manfredi” (K.Csach)

5/2007

Vynucovanie rozsudkov Súdneho dvora ES v konaní podľa článku 228 Zmluvy o založení ES (J.Mazák)

 

C-304/02 “Rybolov” (M. Jánošíková)
C-177/04 “Čiastočné vykonanie rozsudku Súdneho dvora” (J. Mazák)
C-503/04 “Brunswick” (M. Jánošíková)

6/2007

Súdy nových členských štátov v konaniach pred Súdnym dvorom ES (prvé skúsenosti, výsledky a dôsledky) (J. Mazák)

 

C-328/04 “Symboly totalitného režimu” (J. Mazák)
C-302/04 “Nedostatok právomoci Súdneho dvora a nový členský štát – János Varga” (J. Mazák)
C-302/06 “Kovaľský” (J. Mazák)
C-437/05 “Pracovná pohotovosť” (M. Jánošíková)
C-168/06 “Dodatočná pracovná povinnosť” (M. Jánošíková)
C-460/05 “Zdravotné sestry” (M. Jánošíková)

1/2008

Právo na zlúčenie rodiny a iné rodinnoprávne prvky v rozhodovacej praxi Súdneho dvora ES (J. Mazák a M. Jánošíková)

 

C-435/06 “Deti mimo rodiny” (J. Mazák)
C-68/07 “Rozvod” (M. Jánošíková)
C-540/03 “Právo na zlúčenie rodiny” (M. Jánošíková)

2/2008

Používanie práva a judikatúry v konaní pred súdmi na príklade dvoch nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky (J. Mazák)

 

C-161/06 “Skoma lux” (J. Mazák)
C-370/96 “Covita” (Ľ. Širicová)
C-228/99 “Silos” (K. Csach)

3/2008

Doktrína rozsudku “Bidar” a úvaha o budúcnosti (J. Mazák)
Vplyv judikatúry Európskeho súdneho dvora na postavenie európskeho študenta (Ľ. Širicová)

 

293/83 “Françoise Gravier” (M. Jánošíková)
C-340/89 “Vlassopoulou” (K. Csach)
C-3/90 “Bernini” (K. Csach)
C-209/03 “Bidar” (J. Mazák)
C-11/06 a C-12/06 “Morgan a Bucher” (Ľ. Širicová)

4/2008

 Slovenská republika v konaniach pred Súdnym dvorom ES a Súdom prvého stupňa v Luxemburgu (J. Mazák a M. Jánošíková)

 

C-440/05 “Znečisťovanie mora” (M. Jánošíková)
C-456/07 “Mihal” (J. Mazák)
C-6/08 P “US Steel” (K. Csach)
C-493/07 “Núdzové volacie číslo”

5/2008

Fiat iustitia, et pereat mundus alebo povinnosť vrátiť protiprávnu štátnu pomoc (K. Csach)

 

223/85 “RSV” (M. Jánošíková)
C-24/95 “Alcan” (Ľ. Širicová)
C-119/05 “Lucchini” (K. Csach)

6/2008

Prvé skúsenosti s uplatňovaním naliehavého konania o prejudiciálnej otázke pred Súdnym dvorom (J. Mazák M. Jánošíková)

 

C-195/ 08 “Rinau” (J. Mazák)
C-296/08 “Giocoechea” (J. Mazák)
C-388/08 “Leymann a Pustovarov” (M. Jánošíková)

1/2009

K niektorým zásadným rozhodnutia Súdneho dvora ES v roku 2008 (J. Mazák)

 

C-127/08 “Metock” (M. Jánošíková)
C-455/06 “Zákaz reformatio in peius” (J. Mazák)
C-121/07 “Geneticky modifikované plodiny” (M. Jánošíková)

2/2009

Ústavné súdnictvo v konaní pred Súdnym dvorom ES alebo dilema prejudiciálnej otázky (J. Mazák, M. Jánošíková)

 

C-305/05 “Privilégium mlčať” (J. Mazák)
C-212/06 “Samosprávne celky členského štátu” (J. Mazák)
C-239/07 “Elektrická energia” (J. Mazák)

3/2009

Sloboda usadzovania sa a právo obchodných spoločností (K. Csach)

 

C-212/97 “Centros” (Ľ. Širicová)
C-208/00 “Überseering” (D. Lamačková)
C-210/06 “Cartesio” (K. Csach)

4/2009

Niektoré otázky skúmania účinnosti nariadenia Brusel I (J. Mazák)

 

C-189/08 “Miesto vzniku škody a osobitná právomoc” (J. Mazák, M. Jánošíková)
C-189/08 “Súdny príkaz a určenie právomoci” (J. Mazák, M. Jánošíková)
C-103/05 “Osobitná právomoc a neprípustnosť žaloby” (J. Mazák, M. Jánošíková)
C-98/06 “Riziko nezlučiteľných rozsudkov” (J. Mazák, M. Jánošíková)

5/2009

Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách podľa najnovšej judikatúry Súdneho dvora (K. Csach)

 

C-473/00 “Cofidis” (R. Benko)
C-237/02 “Freiburger Kommunalbauten” (Ľ. Širicová)
C-243/08 “Pannon GSM” (K. Csach)
C-40/08 “Asturcom” (K. Csach)

6/2009

 K niektorým zásadným rozhodnutiam Súdneho dvora ES v roku 2009 a o zmenách súvisiacich s Lisabonskou zmluvou

 

C-185/07 “West Tankers” (J. Klučka)
C-171/07 a C-127/07 “Doc Morris – obmedzenie prevádzkovania lekární” (K.Csach)
C-115/08 “ČEZ – Temelín” (R. Benko)

1/2010

 Ochrana spotrebiteľa pri kúpe tovaru (K. Csach)

 

C-227/08 “Martín Martín” (K. Csach)
C-489/07 “Messner” (M.Garay)
C-404/06 “Quelle” (Ľ. Širicová)
C-358/08 “Aventis Pasteur” (J. Klučka)

2/2010

Interakcia medzi medzinárodnou a európskou právnou úpravou zodpovednosti leteckého prepravcu za škodu spôsobenú cestujúcemu (K. Csach, Ľ. Širicová)
Práva leteckých pasažierov v Európskej únii (R. Dobrovodský)

 

C-204/08 “Rehder” (J. Klučka)
C-402/07 a C-423/07 “Sturgeon” (K.Csach, Ľ. Širicová)

3/2010

Ochrana spotrebiteľa prostredníctvom (európskeho) medzinárodného práva súkromného a procesného (K. Csach)

 

C-464/01 “Gruber” (Ľ. Širicová)
C-180/06 “Ilsinger” (J. Klučka)
C-111/09 “Bilas” (K.Csach)

4-5/2010

Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v zahraničí podľa právneho poriadku Európskej únie (J. Klučka)

 

C-368/98 “VanBraekel” (K.Csach)
C-145/03 “Keller” (M.Garaj)
C-372/04 “Watts” (Ľ. Širicová)
C-464/04 “Acereda Herrera” (M.Dolobáč)

6/2010 

 “Skryté” možnosti prejudiciálnych otázok (J. Mazák, M. Jánošíková)

 

C-118/08 “Transportes urbanos y servicos generales” (M. Jánošíková)
C-127/07 “Arcelor” (M. Jánošíková)
C-314/08 “Krzysztof Filipiak” (J. Mazák)

1/2011

Charta základných práv Európskej únie (J. Mazák, M. Jánošíková)

 

C-555/07 “Kücükdeveci” (M. Jánošíková)
C-149/10 “Právo na rodičovskú dovolenku” (J. Mazák)
C-92/09 a C-93/09 “Volker” (J. Mazák)
C-279/09 “DEB a právna pomoc” (J. Mazák)

2/2011

Prechod pracovnoprávnych vzťahov v dôsledku prevodu podniku (M. Dolobáč)

 

24/85 “Spijkers” (K. Csach)
C- 340/01 “Sodexho” (M. Dolobáč)
C- 463/09 “CLECE” (Ľ. Širicová

3/2011

Európske právo životného prostredia v judikatúre Súdneho dvora EÚ vo v vzťahu k SR (Ľ. Širicová)

 

C- 135/05 “Komisia proti Taliansku” (J. Klučka, Ľ. Širicová)
C- 240/09 “Lesoochranárske zoskupenie VLK” (R. Benko)
C- 115/09 “Trianel Kohlekraftwerk Lϋnen” (Ľ. Širicová)

4/2011

Účasť na výkone verejnej moci ako dôvod na neaplikáciu ustanovení o voľnom pohybe osôb (M. Jánošíková)

 

C- 42/92 “Thijssen” (M. Jánošíková)
C- 52/08 “Uznávanie dokladov o vzdelaní notárov” (R. Benko)
C- 54/08 “Štátna príslušnosť notárov” (K. Csach)

5/2011

Právna úprava Európskej únie v oblasti cestnej dopravy a motorizmu (R. Benko)

 

C- 329/06 a C- 343/06 “Wiedemann” (Ľ. Gregová- Širicová)
C- 1/07 “Weber” (J. Klučka)
C- 321/07 “Schwarz” (K. Csach)

6/2011

Internet a európske právo (M. Husovec)

 

C- 447/08 a C- 448/08 “Sjӧberg a Gerdin” (K. Csach)
C- 509/09 a C- 161/10 “eDate  Advertising a i.” (Ľ. Gregová- Širicová)
C- 70/10 “Scarlet Extended SA” (R. Benko)

1/2012

Diskriminácia na základe veku v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie: Vývoj a očakávania (M. Jánošíková)

 

C- 411/05 “Félix Palacios de la Vella” (R. Benko)
C-250/09 a C- 268/09 “Georgiev” (M. Dolobáč)
C-447/09 “Prigge” (Ľ. Gregová- Širicová) 

2/2012

Autonómia vnútroštátnych súdov pri využívaní oprávnenia predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru Európskej únie (M. Jánošíková)

 

C-173/09 “Elchinov” (Ľ. Gregová- Širicová)
C-188/10 a C- 189/10 “Melki a Abdeli” (R. Benko)

3/2012

Nariadenie Brusel II bis v judikatúre Súdneho dvora EÚ (Ľ. Gregová Širicová)

 

C-497/10 PPU “Mercredi” (R.Benko)
C-491/10 PPU “Aguirre Zarraga” (K.Csach)
C-403/09 PPU “Detiček” (Ľ. Gregová Širicová)

4/2012

Smernica o obchodných zástupcoch a jej transpozícia v aplikačnej praxi (K.Csach)

 

C-3/04 “Poseidon Chartering” (J. Husár)
C-465/04 “Honywem Informazioni Commerciali” (K. Csach)
C-19/07 “dedičia Paula Chevassusa-Marchea” (R. Benko)
C-19/09 “Wood Floor Solutions Andreas Domberger” (Ľ. Gregová Širicová)
C-203/09 “Volvo Car Germany” (K. Csach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Študuj na UPJŠ