UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Slávnostné odovzdanie diplomov (Mgr.)

Termín magisterskej promócie je stanovený na deň

30. júna 2021 (streda)

1. skupina - 10,30 hod.: B - M
2. skupina - 12,30 hod.: N - Z + absolventi externého štúdia

Promócia sa bude konať v aule Lekárskej fakulty UPJŠ – Tr. SNP č. 1.

Nácvik promócie sa bude konať v deň  konania promócie, t. j.  30. júna 2021 tam tiež. Nácvik oboch skupín sa bude konať o 8,00 hod. Absolventi dostanú  na nácviku 4 lístky na absolventa, aby bola dodržaná bezpečnostná kapacita auly. Počet lístkov je závislý od počtu absolventov a aktuálnej epidemiologickej situácie v čase konania promócie.

Počas slávnostnej promócie je v blízkosti pódia zakázané fotografovať.
Fakulta zabezpečila profesionálneho fotografa.
Poplatok vo výške 5 € za fotodokumentáciu bude potrebné uhradiť na nácviku promócie.
Bližšie informácie dostanete na nácviku.

Účasť absolventov na nácviku je nutná!
Písomná pozvánka na promóciu zasielaná  n e b u d e !

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.
dekan

Posledná aktualizácia: 24.06.2021