UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

O Z N A M

O Z N A M

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom  bakalárskeho študijného programu
v akademickom roku 2018/2019 sa uskutoční

dňa 4. júla 2018 (štvrtok) o 10,00 hod.

v posluchárni č. LA0P01 na Kováčskej ulici č. 26, bez prítomnosti rodinných príslušníkov.

Nácvik promočnej slávnosti sa uskutoční o 09,15 hod.
Písomné pozvánky absolventom nebudú pre krátkosť času zasielané.

Účasť na nácviku, tak ako aj na odovzdávaní diplomov je n e v y h n u t n á !

Na nácviku promočného aktu  je potrebné odovzdať potvrdenie o vysporiadaní všetkých náležitostí z Univerzitnej knižnice UPJŠ, Študentský domov a jedáleň (len študenti, ktorí boli ubytovaní v ŠD UPJŠ) a Správy AIOlen tí absolventi, ktorí nebudú pokračovať v magisterskom štúdiu na tunajšej fakulte!

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.
d e k a n

Posledná aktualizácia: 13.06.2019