UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Študijná legislatíva

Pokyn dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty č. 3/2020 zo dňa 17.08.2020

ÚPLNÉ ZNENIE Poriadku konania rigoróznych skúšok
Dodatok č. 1 k Poriadku konania rigoróznych skúšok na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach zo dňa 16.09.2019

Rozhodnutie rektora č. 15/2019 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o uhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2020/2021 na UPJŠ v Košiciach (Poriadok poplatkov) zo dňa 28.11.2019

Poriadok konania rigoróznych skúšok na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach zo dňa 12. 02. 2018 
Poriadok konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach zo dňa 25. 10. 2010
Smernica č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti Prílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  dodatok: č. 1 , dodatok: č. 2, dodatok: č. 3

 

Ďalšie užitočné linky:
Grman, J. (za tvorivú skupinu ANTIPLAG): Ako čítať a interpretovať "Protokol o kontrole originality".

Posledná aktualizácia: 19.08.2020