UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Poplatky

Výška poplatku za rigorózne konanie v ak. roku 2019/2020 "Rozhodnutím rektora č. 23/2018 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach (Poriadok poplatkov)" zo dňa 29.11.2018 s účinnosťou od 01.09.2019 stanovená na: 450 EUR a za vyhotovenie diplomu - 70 EUR; oba poplatky sa hradia bezhotovostne - prevodom na účet fakulty a predpisy platieb sú evidované v Akademickom informačnom systéme (AIS).

Informácia k úhradam oboch stanovených poplatkov a ich splatnosti sú súčasťou písomného oznámenia o schválení témy rigoróznej práce, ktorú uchádzač obdrží doporučene cestou poštového podniku, vrátane prihlasovacích údajov do AISu.

S podaním prihlášky na rigoróznu skúšku uchádzač neuhrádza žiaden poplatok; stanovený poplatok spojený s rigoróznym konaním, vo výške 450 EUR je SPLATNÝ najneskôr do dňa odovzdania spracovanej rigoróznej práce na fakulte; poplatok za vyhotovenie dvojjazyčného diplomu, vo výške 70 EUR je SPLATNÝ najneskôr do 15 dní odo dňa úspešného vykonania rigoróznej skúšky na fakulte.

Pre zadanie predpisu platby v AISe pred plánovanou úhradou vopred kontaktujte Mgr. Tkáčovú (tel.: 055/234 4108 alebo e-mail: eva.tkacova@upjs.sk).

číslo účtu : 7000078432/8180 (štátna pokladnica); číslo účtu v tvare IBAN: SK 69 8180 0000 0070 0007 8432; variabilný symbol: vygeneruje AIS podľa strediska; špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky).

Žiadame úhrady vykonávať dôsledne bezhotovostným prevodom prostredníctvom banky  alebo cez platobnú bránu v AISe, nie cestou pošty kvôli nastavenému "spárovaniu" zadaných poplatkov v Akademickom informačnom systéme (AIS).


 

Posledná aktualizácia: 18.02.2020