UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Tlačivá

- PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU

word.gif - Žiadosť (tlačivo pre účely požiadavky o prerušenie plynutia lehoty v rámci rigorózneho konania; ospravedlnenie neúčasti na rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce, požiadavky o zaradenie do opravného termínu rigoróznej skúšky a pod.) 

Posledná aktualizácia: 07.01.2021