UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Predloženie rigoróznej práce

 

Informácia k predloženiu rigoróznej práce: Rigorozant/ka predkladá rigoróznu prácu v dvoch vyhotoveniach, t. j. 1 x v pevnej väzbe a 1 x na CD/DVD-nosiči v "pdf"-formáte spolu s vyplneným a podpísaným tlačivom Príloha  

 

Uchádzači, ktorí boli na tému rigoróznej práce akceptovaní po 12.02.2018, t. j. dňom, kedy vstúpil do účinnosti nový Poriadok konania rigoróznych skúšok na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach sa ohľadom predkladania vypracovanej práce riadia príslušnými ustanoveniami článku 3 "Rigorózna práca" (viď vnútorný predpis č. 1/2018 zverejnený v podsekcii "Študijná legislatíva")

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2018