UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Pokyny pre autorov

Podmienky publikácie

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je vydavateľom vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Z vedeckého zamerania tohto časopisu vyplýva požiadavka, aby príspevky predkladané na publikáciu spĺňali formálne, štrukturálne a obsahové náležitosti. Tieto náležitosti, ako aj postup recenzného konania a následnej publikácie sú upravené v následne uvedených podmienkach publikácie príspevku vo vedeckom časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia.

1. Formálne náležitosti
1.1. Rozsah príspevku je diverzifikovaný v závislosti od jeho druhu: v prípade vedeckých článkov je rozsah obmedzený na max. 15 normostrán, pri vedeckých štúdiách max. 25 normostrán, pri recenziách max. 3 normostrany. Redakcia si vyhradzuje právo rozdeliť článok na viac častí, ktoré môžu byť publikované v rôznych číslach.
1.2. Príspevok sa predkladá na publikáciu v textovom editore Microsoft Office 2010 a vyššie vo formáte .docx.
1.3. Okraje strany v rámci celého textu sa upravia s odstupom 2,5 cm od každého okraja strany (zľava, zprava, zhora a zdola). Riadkovanie textu sa nastaví na 1. Celý text sa centruje do bloku.
1.4. V texte príspevku sa používa výlučne font písma Times New Roman. Názov príspevku je o veľkosti 16 bodov veľké písmená hrubé vycentrované v strede, názov abstraktu, úvodu a každej kapitoly o veľkosti 12 bodov veľké písmená hrubé, názov podkapitoly o veľkosti 12 bodov hrubé a text v rámci kapitol a podkapitol o veľkosti 12 bodov. Text v rámci abstraktov je o veľkosti 12 bodov kurziva. Poznámky pod čiarou sú o veľkosti 9 bodov. Pod názov príspevku sa uvedie meno a priezvisko autora (bez akademických a vedeckých titulov) taktiež vycentrované v strede hrubé písmo o veľkosti 12 bodov, a pod to pôsobisko autora vycentrované v strede v kurzive o veľkosti 12 bodov.
1.5. Začiatok každého odseku sa odsadzuje 0,5 cm od ľavého okraja strany.
1.6. Odkazy pod čiarou sa vkladajú ako poznámky pod čiarou, ktoré sa zobrazia na konci každej strany. Týmto spôsobom je potrebné vykonávať aj citácie na cudzie zdroje, pričom je potrebné dodržať platné citačné normy (STN ISO 690, STN ISO 690-2) a ostatné právne predpisy (najmä autorský zákon). Poznámky pod čiarou sa číslujú arabským číslom od 1 po x, pritom číslo poznámky sa píše ako horný index a nedáva sa zaň bodka (napr. 1 ).
1.7. V časopise sa publikujú príspevky v slovenskom jazyku, českom a anglickom jazyku. Ak je príspevok v slovenskom/českom jazyku, obsahuje okrem abstraktu v slovenskom/českom jazyku aj abstrakt v anglickom jazyku. Ak je príspevok v anglickom jazyku, obsahuje abstrakt v jednak v anglickom jazyku, ako aj v slovenskom/českom jazyku.
1.8. Príspevok musí vyhovovať gramatickým a štylistickým pravidlám jazyka, v ktorom je predložený na publikáciu. Za jazykovú a štylistickú úpravu článku zodpovedá autor.

2. Štrukturálne náležitosti
2.1. Vzhľadom na to, že príspevky sa publikujú vo vedeckom časopise, musia pozostávať z nasledujúcich štrukturálnych častí: abstrakt v slovenskom jazyku, abstrakt v anglickom jazyku, úvod, samotný text, záver, použitá literatúra, kontaktné údaje autora. To sa nevzťahuje na príspevok – recenziu.
2.2. Abstrakt pozostáva z cca. 100 až 150 slov. Poskytuje čitateľovi prehľad o obsahu a zameraní príspevku. Anglický preklad abstraktu musí byť obsahovo identický so slovenským/českým znením. V prípade, ak je príspevok napísaný v anglickom jazyku, abstrakt sa vyhotovuje aj v slovenskom/českom jazyku.
2.3. V úvode príspevku je potrebné uviesť východiská skúmanej problematiky, stav doterajšieho výskumu, cieľ a metódy použité pri výskume autora, ktorého výsledky sú obsiahnuté v tomto príspevku.
2.4. V rámci samotného textu sa uvádza pohľad autora na skúmanú problematiku, argumenty autora na podporu jeho pozície, odlišné postoje iných autorov, existujúce problémy, atď., ktoré sa týkajú témy. Text príspevku sa štrukturuje na potrebný počet kapitol a podkapitol v záujme zachovania jeho prehľadnosti a konzistentnosti. Rovnako je potrebné štrukturovať aj text na odseky.
2.5. V závere článku autor uvedie výsledky, ku ktorým dospel, otázky na ďalšiu vedeckú diskusiu, ako aj jeho následné výskumné zameranie v predmetnej oblasti.
2.6. V časti použitá literatúra autor uvedie zoznam použitej literatúry v abecednom poradí. Odkazy je potrebné vymedziť v súlade s platnou citačnou normou (napr. STN ISO 690). Príklady odkazov sú uvedené TU.
2.7. V rámci kontaktných údajov autor uvedie svoje meno a priezvisko vrátane akademických a vedeckých titulov, pracovnú pozíciu v rámci pôsobiska, identifikáciu zamestnávateľa (názov a adresa), telefonický a e-mailový kontakt.
2.8. Vzor formátovania a štruktúry vedeckého článku a vedeckej štúdie je dostupný na odkaze uvedenom pod textom.

3. Obsahové náležitosti
3.1. Vo vedeckom časopise sa publikujú doposiaľ nepublikované vedecké príspevky autora zo všetkých odvetví práva Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodného práva, ako aj iných štátov (najmä v súvislosti s komparáciou). V časopise sa nepublikujú tzv. revidované články a štúdie autora, t.j. také ktoré už boli s menšími odchýlkami publikované v inom časopise, monografii alebo zborníku.
3.3. Autor zodpovedá za to, že jeho príspevok, alebo v súvislosti s ním nedôjde k porušeniu autorských práv iných osôb, iných práv duševného vlastníctva, ako ani nedôjde k zásahu do práv na ochranu osobnosti, resp. dobrej povesti iných osôb. V prípade, ak vydavateľovi bude v dôsledku porušenia tejto povinnosti autora uložená sankcia, povinnosť náhrady škody, resp. spôsobená iná majetková alebo nemajetková ujma, autor bude povinný nahradiť vydavateľovi takto spôsobenú ujmu v celom rozsahu.

4. Predkladanie článku a recenzné konanie
4.1. Autor predkladá svoj príspevok do redakcie v elektronickej podobe prostredníctvom webovej aplikácie zverejnenej na tejto stránke http://sic.pravo.upjs.sk. Autor nie je povinný zasielať do redakcie tlačenú verziu príspevku. Po doručení príspevku do redakcie, bude autorovi potvrdené jeho doručené na ním zadanú e-mailovú adresu.
4.2. V prípade, ak zaslaný príspevok nevyhovuje formálnym a štrukturálnym náležitostiam uvedeným v týchto podmienkach, redakčný výbor je oprávnený vrátiť príspevok autorovi na úpravu.
4.3. Ak príspevok zodpovedá formálnym a štrukturálnym náležitostiam uvedeným v týchto podmienkach, alebo ak ho autor po jeho vrátení dodatočne upraví v súlade s týmito podmienkami, príspevok bude predložený dvom recenzentom na posúdenie (okrem recenzie). Recenzné konanie prebieha na princípe „double-blind peer review“. Recenzné posudky budú následne predložené redakčnej rade, ktorá rozhodne o uverejnení alebo neuverejnení príspevku v časopise. Redakčná rada môže rozhodnúť aj o podmienenom uverejnení, t.j. že príspevok sa uverejní v prípade, ak autor vykoná úpravu v zmysle pokynov redakčnej rady.
4.4. Ak redakčná rada rozhodne o uverejnení, resp. podmienenom uverejnení príspevku v časopise, výkonný redaktor zašle autorovi licenčnú zmluvu, ktorej uzavretie je podmienkou publikácie v časopise. To platí za predpokladu, že autor nezaslal príspevok prostredníctvom on-line formuláru, ktorého súčasťou je aj súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy. Po uzavretí licenčnej zmluvy bude príspevok publikovaný v čísle časopisu, o ktorom rozhodla redakčná rada.

Posledná aktualizácia: 23.10.2018