UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Ústav teórie práva Gustava Radbrucha

 

 

 

 

 

 

 

 • 28.11.2018 -  pri príležitosti 140. výročia narodenia tohto významného právneho filozofa, právnika a politika, pre Vás pripravujeme prednášku profesorov Alexandra Bröstla a Pavla Holländera, s názvom Gustav Radbruch – zákonodarca a právny filozof, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2018 o 14:00 v Zasadačke Právnickej fakulty UPJŠ, na Kováčskej 26, na 1. poschodí.

 • 25.10.2018 - Ústav teórie práva Gustava Radbrucha sa zúčastnil verejnej diskusie na tému Rodová rovnosť v akademickom prostredí.

 • 5.10. 2018 - Ústav teórie práva Gustava Radbrucha prispel k programu Dňa otvorených dverí UPJŠ prednáškou Dilemy v právnej praxi.

 • 27.9.2018 - člen  Ústav teórie práva Gustava Radbrucha JUDr. Peter Čuroš, PhD. vystúpil s pozvanou prednáškou na National University of Law v Kharkive, na tému: Gender Policies at the University.

 • September 2018 - členovia Ústavu - doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. a JUDr. Peter Čuroš, PhD. sú súčasťou projektu APVV pre aplikovaný výskum Ľudsko-právne a etické aspekty kyberbezpečnosti, APVV-17-0561, ktorý prebieha v spolupráci výskumníkov Právnickej, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a CSIRT tímu UPJŠ.

 • 17.9.2018 - Ústav teórie práva Gustava Radbrucha odštartoval nový akademický rok.

 • máj 2018 - člen Ústavu  JUDr. Peter Čuroš, PhD. sa stal riešiteľom národného projektu  Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy, 312011D432

 • 23.5.2018 - sa uskutočnilo stretnutie katedier Teórie štátu a práva v Olomouci, na ktorom nechýbal ani Ústav teórie práva Gustava Radbrucha.

 • 9.3.2018 - Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorom bude udelený čestný titul "Doctor Honoris Causa" profesorovi Robertovi Alexymu (Christan Albrechts Universität zu Kiel, Nemecko).

 • 8.3. 2018 - Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach poctí svojou návštevou profesor Robert Alexy (Christan Albrechts Universität zu Kiel, Nemecko).

 • 1.1.2018 - prezident Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy profesorovi Alexandrovi Bröstlovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva.

 • 1.1.2018 - člen ústavu JUDr. Peter Čuroš, PhD sa stal členom riešiteľského kolektívu grantového projektu Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva, Vega 1/0526/17. https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/veda-a-vyskum-dalsie-vzdelavanie/vedecky-vyskum/15753/

 • 18.12.2017 - člen ústavu JUDr. Peter Čuroš, PhD bol vymenovaný rektorom univerzity za člena Komisie pre rodovú rovnosť na UPJŠ v Košiciach, ako poradného orgánu rektora.

 • 8.12.2017 - člen ústavu JUDr. Peter Čuroš, PhDvystúpil v spolupráci s prof. Jamesom Moliternom, Mgr. Luciou Berdisovou, PhD., LL.M., Mgr. Jánom Mazúrom, PhD.  prednáškou na tému Impartiality and Independence: The Harmful Consequences of EU Policy toward Central And Eastern European Entrants v  Stein Center for Law and Ethics, Fordham Law School, New York City, U.S., na konferencii Regulation of Legal and Judicial Services Conference – Comparative and International Perspectives. https://www.fordham.edu/info/26666/regulation_of_legal_and_judicial_services_conference 

 • 4.10.2017 -  člen ústavu JUDr. Peter Čuroš, PhD. vystúpil s prednáškou na tému „A Change in the Paradigm of the Concept of Dignity“ na Yaroslaw Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukrajina, v rámci 1st  International Legal Forum in Kharkiv.

 • Júl 2017 – členka Ústavu doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. sa stala zodpovednou riešiteľkou a JUDr. Peter Čuroš, PhD. členom riešiteľského kolektívu grantového projektu Ľudsko-právne a etické aspekty informačnej bezpečnosti VVGS-2017-452. Jedným z cieľov projektu je uchádzanie sa o projekt vo výzve Horizon 2020.

     https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/veda-a-vyskum-dalsie-vzdelavanie/vedecky-vyskum/17237/

 • 21.2.2017 – slávnostné otvorenie Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha

 • 25.01.2017 – členka ústavu JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD. vystúpila s prednáškou na tému Europäisierung und Dynamik der nationalen Rechtsordnung - Grundrechtecharta, EMRK und Grundfreiheiten aus der Sicht des slowakischen Verfassungsrechts na Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Bayreuth (Nemecko)

Posledná aktualizácia: 16.11.2018