UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Nástenka

 

KONZULTAČNÉ HODINY PRE ZS 2022/2023

Vážení študenti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že vyšlo prvé vydanie Repetitória teórie práva, ktoré môžete využívať ako komplementárnu študijnú literatúru v rámci predmetov Teória štátu a práva I. a Teória štátu a práva II.

Štruktúru obsahu Repetitória teórie práva  možno prezrieť na uvedenom linku: (PDF) Repetitórium teórie práva | Dominik Šoltys - Academia.edu

Uvedenú publikáciu je možné si zakúpiť s 10-percentou zľavou na uvedenom linku: Repetitórium teórie práva (iurislibri.sk)


dovoľujeme si vám oznámiť, že vyšlo prvé vydanie Repetitória teórie štátu, ktoré môžete využívať ako komplementárnu študijnú literatúru v rámci predmetov Teória štátu a práva I. a Teória štátu a práva II.

Štruktúru obsahu Repetitória teórie štátu  možno prezrieť na uvedenom linku: (PDF) Repetitórium teórie štátu | Dominik Šoltys - Academia.edu

Uvedenú publikáciu je možné si zakúpiť s 10-percentou zľavou na uvedenom linku: Repetitórium teórie štátu (iurislibri.sk) 


OZNAM

TERMÍNY  pre obhajoby záverečných prác a pre ŠS z predmetu „Teória štátu a práva“ v a. r. 2019/2020

Prípadná zmena začiatku konania obhajob a štátnych skúšok bude ústavom upresnená najneskôr 7 dní pred stanoveným termínom.

Zoznamy študentov pre obhajoby ZP  sú zverejnené v sekcii „Výučba, Záverečné práce


O Z N A M   Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha

Vydaním Usmernenia dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii Príkazu rektora č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, prerušuje sa prezenčná forma výučby od 10. 3. 2020  do  27. 3. 2020 a bude nahradená dištančnou formou, samoštúdiom prípadne inými vhodnými metódami.

V nadväznosti na uvedené je potrebné kontrolovať mailové schránky, oznamy  v AiS-e, webové stránky fakulty resp. ústavu.

Študijný materiál za jednotlivé predmety vyučované na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha bude zverejnený v systéme AiS v „Elektronickej nástenke predmetu“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 21.09.2022