UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2014

Denné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Dušan Marják - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Obchodnoprávna zodpovednosť za škodu - porovnanie a úvahy de lege ferenda", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. Marián Rušin - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Podnik v úprave slovenského práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Michal Karabinoš - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Aktuálne problémy priamych daní", obhajoba dizertačnej práce dňa 24.02. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Mária Ivanecká - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Lízingová zmluva", obhajoba dizertačnej práce dňa 17.03. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Darina Ostrožovičová - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Teoretické a právno-komparatívne aspekty kúpnej zmluvy", obhajoba dizertačnej práce dňa 17.03. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

6. JUDr. Tomáš Sninčák - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Zmluvné pokrytie výkonu práce v režime pracovného práva a občianskeho práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 05.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

7. Mgr. Marek Pipa - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Sudcovská kreativita v európsko-kontinentálnom type právnej kultúry", obhajoba dizertačnej práce dňa 13.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

8. JUDr. Peter Huba - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Právne aspekty zamedzenia dvojitého zdanenia a zabránenia daňovým únikom", obhajoba dňa 24.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

9. JUDr. Ing. Lívia Jamnická - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Drogová kriminalita ako súčasť oragnizovaného zločinu", obhajoba dizertačnej práce dňa 03.07. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košicach

10. JUDr. Monika Smoleňová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Formy zmeny a zániku platných právnych noriem: novelizácia a derogácia", obhajoba dizertačnej práce dňa 04.07. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

11. JUDr. Ľudila Pošiváková - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Rule of Law vo vnútroštátnom práve a v súčasnom medzinárodnom práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

12. JUDr. Ivana Vojníková - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Rozpočty a ich právna úprava, problémy tvorby v SR", obhajoba dizertačnej práce dňa 26.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

13. JUDr. Lívia Tóthová - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Pozemkové spoločenstvá", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

14. JUDr. Jana Jankolová, rod. Feciľaková - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Ústavnosť a zákonnosť volebného práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 16.12. 2014 na Právnickej UPJŠ v Košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Alena Mátejová - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Osvojenie do cudziny", obhajoba dizertačnej práce dňa 20.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. Ing. Andrea Škapincová - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť správcu", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Lenka Ušiaková - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zodpovednosť štatutárnych orgánov za škodu spôsobenú pri výkone funkcie", obhajoba dizertačnej práce dňa 31.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Martina Tokárová Kuzmová - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Rozpočty, ich právna úprava, problémy tvorby v SR", obhajoba dizertačnej práce dňa 24.02. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Ivan Roháč, LL.M., MBA - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Ochrana práv vysielateľov", obhajoba dizertačnej práce dňa 05.05. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

6. JUDr. Peter Čabák - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Aproximácia autorského práva v Európskej únii", obhajoba dizertačnej práce dňa 05.05. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

7. JUDr. Jana Žuľová - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Právne aspekty rodinnej politiky a ich vplyv na kvalitu pracovných vzťahov zamestnancov s povinnosťami k rodine", obhajoba dizertačnej práce dňa 05.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

8. JUDr. Radoslav Benko, LL.M. - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Pohľad právnej teórie na vzťah medzi právom EÚ a právom členských štátov: Normatívny rámec usmerňujúci ústavnoprávnu rozpravu o princípe prednosti práva EÚ - budovanie  pravidla uznania EÚ", obhajoba dňa 13.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

9. JUDr. Jaroslav Jakubčo - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva,Téma: "Odôvodnenie právnych rozhodnutí (jednoduché a zložité prípady)" , obhajoba dizertačnej práce dňa 13.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

10. JUDr. Ladislav Greguš - 3.4.7. Trestné právo, Téma: "Počítačová kriminalita", obhajoba dizertačnej práce dňa 03.07. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

11. JUDr. Milan Majerník - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Nachádzanie práva súdmi (vybrané problémy)", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

12. JUDr. Katarína Blšáková, rod. Harajdová -  3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Európska akciová spoločnosť", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

13. JUDr. René Baran -  3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Základné princípy obchodného práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

14. JUDr. Andrea Barancová - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Zabezpečenie záväzkov prevodom práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

15. JUDr. Ferdinand Korn - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Ústavné podmienky obmedzenia základných práv a slobôd a ukladania povinností", obhajoba dizertačnej práce dňa 16.12. 2014 na Právnickej UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 08.01.2015