UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2015

Denné doktorandské štúdium:

1. Mgr. Martin Hamřik - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Bezdôvodné obohatenie vo svetle europeizácie", obhajoba dizertačnej práce dňa 29.06. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. Mgr. Monika Seilerová - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Občiansko-právne inštitúty v pracovnom práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Žofia Šuleková - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zmluvná sloboda a právo obchodných spoločností", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.09. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Soňa Ivančová, rod. Rakušanová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Priama demokracia v Slovenskej republike", obhajoba dizertačnej práce dňa 16.10. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Dominik Šoltys - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Minimálny obsah morálky v práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 16.10. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Príprava Európskeho občianskeho zákonníka ako modelového zákona a možnosti jeho využitia v právnom poriadku Slovenskej republiky z hľadiska európskeho integračného procesu", obhajoba dizertačnej práce dňa 05.02. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. PhDr. Michal Kočiš, LL.M. - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.03. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Martina Řeřichová - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Zabezpečovací prevod práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.06. 2015 na Právnickej fakulte UPJš v Košiciach

4. JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková - 3.4.11. Občianske právo, Téma: " Likvidácia dedičstva. Dlhy poručiteľa v konaní o dedičstve", obhajoba dizertačnej práce dňa 01.07. 2015 na Právnickej fakulte UPJš v Košiciach

5. JUDr. Paulína Ondrášiková - 3.4.11. Občianske právo, Téma: " Zodpovednosť za vady", obhajoba dizertačnej práce dňa 01.07. 2015 na Právnickej fakulte UPJš v Košiciach

6. JUDr. Jana Mitterpachová - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve - porovnanie a úvahy de lege ferenda", obhajoba dizertačnej práce dňa 02.07. 2015 na Právnickej fakulte UPJš v Košiciach

7. JUDr. Katarína Húšťavová- 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť správcu", obhajoba dizertačnej práce dňa 02.07. 2015 na Právnickej fakulte UPJš v Košiciach 

8. Mgr. Ľubica Gregová Širicová - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Presadzovanie profesijnej zodpovednosti", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.09. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

9. Mgr. Róbert Jakubáč - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Zápisy vlastníckych a iných práv do katastra", obhajoba dizertačnej práce dňa 13.10. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

10. Mgr. Vladimír Filičko - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Zmluvné vzťahy v spotrebiteľskom práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 14.12. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

11. JUDr. Jozef Brázdil - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Ochrana práv na označenie v Európskej únii", obhajoba dizertačnej práce dňa 14.12. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

12. JUDr. Dominika Vokálová - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Výkon rodičovských práv a povinností", obhajoba dizertačnej práce dňa 14.12. 2015 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 04.01.2016