UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2019

Denné doktorandské štúdium

1. JUDr. Erik Vadas - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Ochrana slabšej strany v civilnom procese", obhajoba dizertačnej práce dňa 11.06. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Bc. Dominika Becková - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Základné právo na účinnú súdnu ochranu v práve Európskej únie: Ústavné princípy a praktické uplatňovanie", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

3. JUDr. Michaela Sangretová - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Medzinárodné štandardy priamej demokracie a ich uplatňovanie v Slovenskej republike", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

4. JUDr. Jozef Kubala - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Právo na účinný prostriedok nápravy v Charte základných práv Európskej únie", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

5. Mgr. Tímea Lazorčáková - 3.4.8. Medzinárodné právo, Téma: "Neštátne subjekty s akcentom na mimovládne organizácie v súčasnom medzinárodnom práve", obhajoba dizertačnej práce dňa 28.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

6. Mgr. Lukáš Mareček - 3.4.8. Medzinárodné právo, Téma: "Špeciálny tribunál pre Libabon a jeho význam pre rozvoj medzinárodného trestného práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 28.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Externé doktorandské štúdium
1. JUDr. Juraj Gyárfáš, LL.M. - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Zodpovednosť za vady obchodných podielov a akcií", obhajoba dizertačnej práce dňa 03.05. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Marek Beneš - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Súkromnoprávne aspekty rozhlasového vysielania", obhajoba dizertačnej práce dňa 11.06. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

3. JUDr. Viktor Varga - 3.4.11. Občianske právo, Téma: "Právne aspekty elektronizácie pracoviska", obhajoba dizertačnej práce dňa 28.06. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

4. JUDr. Veronika Demková, rod. Miková - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Charta základných práv Európskej únie v hierarchii prameňov práva v Slovenskej republike", obhajoba dizertačnej práce dňa 21.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

5. JUDr. Vladimír Volčko - 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Výklad ústavy a ústavných zákonov v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky", obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

6. JUDr. Marek Dorič - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Právne aspekty vývoja obchodných spoločností s poukazom de lege ferenda", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

7. JUDr. Viliam Janáč - 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: "Akcionárske dohody", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

8. JUDr. Ľuba Berezňaninová - Občianske právo, Téma: "Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci", obhajoba dizertačnej práce dňa 29.10. 2019 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 09.01.2020