UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2001

1. JUDr. Kornélia Pápayová, rod. Szürösová - 68-12-9 Obchodné právo, Téma: "Obchodné spoločnosti s osobitným zreteľom na spoločnosť s ručením obmedzeným", obhajoba dizertačnej práce dňa 25.05. 2000 na Právnickej fakulte UK Bratislava, vedecká hodnosť PhD. udelená Vedeckou radou UK v Bratislave dňa 08.02. 2001. /štúdium realizované na PrávF UPJŠ Košice/.

 

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2019