UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Prijímacie konanie na ak. rok 2021/2022


nove.gif OKRUHY OTÁZOK NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU nove.gif

Témy dizertačných prác  nove.gif

Podmienky prijímacieho konania nove.gif

Platobné údaje:
50,- € -  klasická prihláška
30,- € -  prihláška podaná cez AIS
účet: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, KS: 0308, VS: 3996, Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky), BIC: SPSRSKBA, Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava.

Školné

Prihláška na vysokú školu - tretí stupeň /tlačivo/

E-prihláška /manuál/

  • pri zadávaní prihlášky, prosím rozlišujte skratkové označenie študijných programov: napr. MPd - Medzinárodné právo - denná forma, alebo OFPd4e - obchodné a finančné právo - externá forma, ....

Termíny prijímacej skúšky: 
Prijímacia skúška na jednotlivé študijné programy sa uskutoční v týždni od 21.06. 2021 do 02.07. 2021. Termíny upresníme dodatočne.

Predpokladaný počet prijatých študentov:
Denná forma štúdia: 10 *
Externá
forma štúdia: 10*

/* III. bod. 3 Podmienok prijímacieho konania/

 


 

Posledná aktualizácia: 24.03.2021