UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Prijímacie konanie na ak. rok 2022/2023

nove.gif OKRUHY OTÁZOK NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU nove.gif
Témy dizertačných prác  nove.gif
Podmienky prijímacieho konania nove.gif

PRIHLÁŠKA na štúdium:
E-prihláška 
Prihláška na vysokú školu - tretí stupeň /tlačivo/
Termín na podávanie prihlášok do: 10.06. 2022
Školné

Platobné údaje:
50,- € -  klasická prihláška
30,- € -  prihláška podaná cez AIS
účet: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, KS: 0308, VS: 3996, Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky), BIC: SPSRSKBA, Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava.

Termíny prijímacej skúšky: 
Prijímacia skúška na jednotlivé študijné programy sa uskutoční v týždni od 28.06. 2022 do 08.07. 2022.
Študijný program:
- obchodné a finančné právo - 30.06. 2022 o 08,30 hod., učebňa P01, Kováčska 26
- občianske právo - 30.06. 2022 o 10,00 hod., zasadačka fakulty, Kováčska 26
- teória a dejiny štátu a práva - 01.07. 2022 o 10,00 hod. zasadačka fakulty, Kováčska 26
- medzinárodné právo - 04.07. 2022 o 09,30 hod., zasadačka fakulty, Kováčska 26
- trestné právo - 07.07. 2022 o 09,00 hod., zasadačka fakulty, Kováčska 26

Predpokladaný počet prijatých študentov:
Denná forma štúdia: 10 *
Externá
forma štúdia: 10*

/* III. bod. 3 Podmienok prijímacieho konania/

 

 

Posledná aktualizácia: 20.06.2022