UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2009

Interné doktorandské štúdium:

 

1. JUDr. Marcel Dolobáč - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Právo a internet", obhajoba dizertačnej práce dňa 2.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Eduard Szattler - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Ochrana počítačových programov", obhajoba dizertačnej práce dňa 2.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Regina Palková - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Rozhodcovské konanie v obchodných veciach - stav a úvahy de lege ferenda", obhajoba dizertačnej práce dňa 10.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Simona Štefanková - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Kriminologické aspekty trestných činov proti životu a zdraviu", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.03. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. Jolana Fuchsová - 3.4.3 Ústavné právo, Téma: "Sťažnosť podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky", obhajoba dizertačnej práce dňa 01.04. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

6. JUDr. Jozef Čorba - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Obchodnoprávne vzťahy v oblasti športu", obhajoba dizertačnej práca dňa 08.06. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

 

1. JUDr. Peter Molnár - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Nútená vymožiteľnosť práva", obhajoba dizertačnej práce dňa 2.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Milan Sudzina - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Ochrana práv vlastníkov nehnuteľností", obhajoba dizertačnej práce dňa 2.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Miroslav Štrkolec - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Daňové konanie, jeho právna podstata a účel", obhajoba dizertačnej práce dňa 10.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Miroslav Baňacký - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Etiológia, morfológia a kontrola korupcie v Slovenskej republike", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.03. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. Ján Mihaľov - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Trestné právo v procesoch integrácie a europeizácie", obhajoba dizertačnej práce dňa 30.03. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

6. JUDr. Marian Hoffmann - 3.4.3 Ústavné právo, Téma: "Prokuratúra v ústavnom sytéme Slovenskej republiky (so zameraním na oblasť verejnej správy)", obhajoba dizertačnej práce sa konala dňa 28.05. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

7. JUDr. Andrea Balážiková - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Nutná obrana", obhajoba dizertačnej práce sa konala dňa 23.09. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

8. JUDr. Peter Dzadík - 3.4.7 Trestné právo, Téma: "Príčetnosť ako predpoklad spôsobilosti subjektu trestného činu", obhajoba dizertačnej práce sa konala dňa 23.09. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 13.10.2009