UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Obhájené dizertačné práce v roku 2010

Interné doktorandské štúdium:

 

1. JUDr. Daniela Sokol - 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právne princípy", obhajoba dizertačnej práce dňa 27.1. 2010 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák - 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Právne postavenie ústavných činiteľov v Slovenskej republike", obhajoba dizertačnej práce dňa 13.5. 2010 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Marta Breichová Lapčáková - 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: "Ústava a ústavné zákony", obhajoba dizertačnej práce dňa 12.11. 2010 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek - 68-04-9 Správne právo, Téma:  "Súčasná regulácia hlavných foriem správy a ich vývoj", obhajoba sa konala dňa 9.12. 2009 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť "PhD."  dňa 13.4. 2010.

2. JUDr. Adrián Graban - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Ochrana spotrebiteľa", obhajoba dizertačnej práce dňa 31.5. 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

3. JUDr. Magdaléna Keruľová - 3.4.11 Občianske právo, Téma: "Spoločný majetok manželov", obhajoba dizertačnej práce dňa 31.5. 2010 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4.  JUDr. Radomír Jakab - 68-04-9 Správne právo, Téma: "Rozvoj administratívneho práva procesného", obhajoba sa konala dňa 23.6. 2010 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť "PhD."  dňa 23.11. 2010.

5. JUDr. Drahoslav Dorič - 68-04-9 Správne právo, Téma: "Postavenie a výkon pôsobnosti prokurátora pri uskutočňovaní dozoru nad zachovávaním legality orgánmi verejnej správy" , obhajoba sa konala dňa 27.10. 2010 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť "PhD."  dňa 23.11. 2010.

6. JUDr. Pavol Dorič - 68-04-9 Správne právo, Téma: "Špecializovaná miestna štátna správa Slovenskej republiky" , obhajoba sa konala dňa 27.10. 2010 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť "PhD."  dňa 23.11. 2010.

7. JUDr. Marcel Jurko - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Colné konanie a jeho vzťah k iným druhom právneho procesu", obhajoba sa konala dňa 21.12. 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

8. JUDr. Mária Moskvičová - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Daňové exekučné konanie a jeho vzťah k iným druhom právneho procesu", obhajoba sa konala dňa 21.12. 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

9. JUDr. Marián Prievozník - 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: "Práva a povinnosti spoločníka obchodnej spoločnosti", obhajoba sa konala dňa 21.12. 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 23.03.2011