UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Náležitosti dizertačnej práce

K žiadosti  o povolenie obhajoby dizertačnej práce doktorand pripojí:

 • dizertačnú prácu:
  • 4 ks - v pevnej väzbe, spracovanú podľa smernice č. 1/2011
  • 1 ks - v elektronickej forme na nosiči CD, DVD vo fomáte PDF
 • životopis (štruktúrovaný)
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy alebo techniky ( u doktorandov v externej forme štúdia, musí byť tento zoznam doplnený o kópie publikácií) - výpis z UK UPJŠ
 • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu
 • autoreferát - 15 ks
 • licenčná zmluva - 2x
 • podpísané TLAČIVO  /len študenti, ktorí prácu nevložili do EZP/

UPOZORNENIE:

Abstrakt v SJ a AJ musí obsahovať aj kľúčové slová!

Posledná aktualizácia: 23.05.2022