UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Školné a poplatky

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v AR 2022/2023 určuje Rozhodnutie rektora 23/2021

Výška školného pre ŠP III. stupňa vysokoškolského štúdia v externej forme:

  • 1000,- EUR   

Školné na príslušný akademický rok študent uhradí na základe Rozhodnutia o vyrúbení školneho. Lehota na úhradu školného je do 30 dní odo dňa zápisu.

Výška školného pre študentov, ktorí prekročili štandardnmú dĺžku štúdia:

  • 1200,- EUR/AR

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia študent uhrádza v súlade s ust. Štatútu UPJŠ v znení Dodatku č. 1 a vnútorných predpisov UPJŠ.

 

 

Posledná aktualizácia: 31.05.2022