UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Obhajoby dizertačných prác

Doktorand: JUDr. Simona Farkašová
Forma štúdia: denná
Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma dizertačnej práce: Všeobecnosť volebného práva a volebné cenzy v modernom demokratickom a právnom štáte
Dátum a miesto konania obhajoby: 18.12. 2017 o 13,00 hod., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, Košice, zasadačka fakulty

 

Posledná aktualizácia: 20.11.2017