UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

SAFTRA photonics - 1. spin-off spoločnosť na Prírodovedeckej fakulte

SAFTRA photonics je Slovenská high-tech spin-off spoločnosť, ktorá vznikla na pôde Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2014. Je to 1. spin-off spoločnosť na Prírodovedeckej fakulte. Rozvojové a podnikateľské stratégie spoločnosti vychádzajú z výskumných aktivít pracovného tímu pod vedením prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc., vedúceho Katedry biofyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ a vedúceho novovytvoreného Centra Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ, ktoré sú zamerané predovšetkým na bio-medicínsky výskum a fotónové technológie. Základom obchodnej stratégie je poskytovanie širokej škály dopytom riadeného výskumu a rozvíjanie aktivít v oblasti prírodných vied primárne zameraných na testovanie, meranie, analyzovanie a regulovanie procesov.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 27.10.2014