UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2015

V zmysle smernice MŠ SR č. 5323/1991-62 a Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

vyhlasujem

fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2014/2015 v 22  sekciách:

 • Botanika, fyziológia rastlín a ekológia rastlín
 • Zoológia, fyziológia živočíchov a ekológia živočíchov
 • Bunková a molekulová biológia
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Fyzika kondenzovaných látok
 • Jadrová a subjadrová fyzika
 • Biofyzika
 • Didaktika fyziky, matematiky a informatiky
 • Analytická a environmentálna chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia
 • Fyzikálna chémia
 • Organická chémia I.
 • Organická chémia II.
 • Matematika
 • Fyzická geografia a geoinformatika
 • Humánna geografia
 • Informatika
 • Informačné technológie aplikovaná informatika
 • Programátorská súťaž
 • IHRA
 • Predstav svoj nápad!

V rámci fakultného kola ŠVK sa prvýkrát otvorí sekcia s názvom „Predstav svoj nápad!“, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti všetkých troch stupňov štúdia, ktorí chcú v budúcnosti prakticky zúročiť svoju unikátnu myšlienku (napr. podnikaním, prostredníctvom start-up a pod. - viď. napr.  http://sk.wikipedia.org/wiki/Startup) a potrebujú radu a spätnú väzbu od úspešných manažérov. Členmi komisie budú renomovaní zástupcovia z praxe a zástupcovia fakulty, ktorí svojim názorom pomôžu zhodnotiť silné a slabé stránky prezentovaných nápadov. Takáto skúsenosť a rady komisie môžu zvýšiť šance študentov, ktorí svoje idey plánujú rozvíjať aj v komerčnej sfére. Najlepšie tri nápady budú ocenené.  Ďalšie podrobnosti budú spresnené priebežne.

Dátum a miesto konania konferencie: Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 22. apríla 2015 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

Podrobný program ŠVK a ďalšie organizačné pokyny budú zverejňované priebežne na stránke fakulty.

Program ŠVK:

od 800 h Otvorenie ŠVK dekanom fakulty v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9
od 830 - 1300 h Súťaž v sekciách - posluchárne na Jesennej 5 a Park Angelinum 9
od 1700 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení predsedami porôt v aule RBA05 na Šrobárovej 2.

Ceny za najlepšie príspevky:

1. miesto v sekcii:       50,- €

2. miesto v sekcii:       40,- €  

3. miesto v sekcii:       30,- €

Každá súťažná práca, ktorá bola odovzdaná v písomnej forme bude ocenená knižnou poukážkou v hodnote 7,- €.

 

Košice 23. 03. 2015

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan fakulty

 

♦♦♦

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

♦♦♦ 

Menovanie odborných porôt

♦♦♦

Rozdelenie posluchární

♦♦♦

Zborníky zo ŠVK

♦♦♦

 

Posledná aktualizácia: 21.04.2015