UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech študentov PF UPJŠ na Česko – Slovenských konferenciách ŠVOČ v informatike a didaktike informatiky

V dňoch 27. – 29. 5.2015 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave konal 16. ročník Česko – Slovenskej ŠVOČ v matematike a informatike. Vyhlasovateľom súťaže boli Slovenská matematická spoločnosť JSMF a Česká matematická spoločnosť JČMF. K oceneným študentom sa zaradili aj dvaja naši študenti Štefan Bocko (2. miesto) a Miroslav Opiela (3. miesto), ktorí úspešne prezentovali svoje študentské vedecké práce v týchto sekciách: 

Sekcia Umelá inteligencia

2. miesto
Štefan Bocko
Téma práce: Web based data-mining assistant
Školiteľ:  RNDr. Tomáš Horváth, PhD.

Sekcia Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

3. miesto 
Miroslav Opiela
Téma práce: Lokalizácia v indoor prostredí s využitím akcelerometra a kompasu
Školiteľ:  RNDr. František Galčík,PhD.

Viac informácií      

Fotogaléria

Na III. Česko- Slovenskej študentskej vedeckej konferencii v didaktike informatiky, ktorú organizovala 5. júna 2015 Pedagogická  fakultu Ostravskej univerzity, našu fakultu úspešne reprezentovala Bc. Erika Lišivková, ktorá sa v sekcii Metodické práce a pedagogický software umiestnila na 1. mieste s prácou na tému Výučba programovania mobilných aplikácií. Cieľom prezentovaných prác malo byť skvalitnenie výučby informatiky a informačnej výchovy, príp., ďalších predmetov na všetkých stupňoch škôl, využitím moderných digitálnych technológií. 

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 22.10.2015