UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2015/2016

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie dodatočného prijímacieho konania na dennú formu doktorandského štúdia v ak. r. 2015/2016 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

  •  Diskrétna matematika
  •  Fyzika kondenzovaných látok

 Termín na podanie prihlášky na PF UPJŠ je do 14. 08. 2015.

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom odbore. K  elektronickej prihláške (elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísať), resp. k prihláške na tlačive ŠEVT 49 400 2 je potrebné doložiť overenú kópiu diplomu, životopis s uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác, potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy. V prípade, že uchádzač pošle prihlášky na dve a viac tém, bude vyzvaný, aby určil preferovanú tému.

 Poplatok: 50,- EUR klasická prihláška, 40,- EUR elektronická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky,  konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.  Kópiu dokladu o úhrade je potrebné k prihláške doložiť.

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne 24. - 28. 08. 2015.

  

        Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
                 dekan fakulty             

Témy pre dodatočné doktorandské študijné programy pre ak. 2015-2016          
Posledná aktualizácia: 03.08.2015