UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2016/2017

 ► V I D E O F I L M

Dekan  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v ak. r. 2016/2017 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

 • Aplikovaná matematika
 • Diskrétna matematika
 • Teória vyučovania matematiky
 • Astrofyzika    
 • Biofyzika
 • Fyzika kondenzovaných látok
 •  Jadrová a subjadrová fyzika
 • Progresívne materiály
 • Teoretická fyzika
 • Teória vyučovania fyziky
 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia
 • Organická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Informatika
 • Genetika
 • Fyziológia živočíchov
 • Fyziológia rastlín
 • Molekulárna cytológia
 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Termín na podanie prihlášky na PF UPJŠ je do 1. 6. 2016.

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom odbore. K elektronickej prihláške (elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísať), resp. k prihláške na tlačive ŠEVT 49 400 2 je potrebné doložiť overenú kópiu diplomu, životopis s uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác, potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy. V prípade, že uchádzač pošle prihlášky na dve a viac tém, bude vyzvaný, aby určil preferovanú tému.

Poplatok: 50,- EUR klasická prihláška, 40,- EUR elektronická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky,  konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.  Kópiu dokladu o úhrade je potrebné k prihláške doložiť.

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne 20. 6. 2016 - 30. 6. 2016.

                                                                                                         Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

                                                                                                                       dekan fakulty

Témy pre doktorandské študijné programy pre ak. r. 2016/2017

Posledná aktualizácia: 11.05.2016