UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentské pomocné vedecké sily a Študentské pomocné pedagogické sily

Milí študenti,

vedenie PF UPJŠ sa rozhodlo podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, propagáciou a vedeckou prácou v odbore, ktorý ste sa rozhodli študovať.

Od akademického roka 2015/2016 bol dekanom PF UPJŠ zavedený štatút Študentských pomocných vedeckých síl (ŠPVS). V akademickom roku 2016/2017 pribudli aj pozície Študentských pomocných pedagogických síl (ŠPPS). Podrobnejšie informácie o pozíciách nájdete v Smernici dekana, ktorou sa upravujú pravidlá pre obsadzovanie pozícií Študentských pomocných vedeckých síl a Študentských pomocných pedagogických síl na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 
Z rozpočtu fakulty bude v AR 2016/2017 podporených 15 pozícii ŠPVS a 6 pozícií ŠPPS.

Ak máte záujem zapojiť sa do činnosti Študentských pomocných vedeckých síl alebo Študentských pomocných pedagogických síl, vedomostne rásť v odbore ktorý študujete, užitočne tráviť voľný čas - zoznam tém, termíny a spôsob prihlásenia sa nájdete v autorizovanej zóne Akademického informačného systému.

 


Posledná aktualizácia: 16.09.2016