UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Cenu rektora získal aj profesor z PF UPJŠ

V pondelok 19. septembra 2016 sa v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017. Podujatia sa zúčastnili riaditelia košických zdravotníckych zariadení a riaditelia ústavov Slovenskej akadémie vied, členovia Správnej rady UPJŠ, zástupcovia Vedeckých rád a Akademických senátov, bývalí rektori univerzity a tiež zamestnanci a študenti UPJŠ v Košiciach. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo predstavenie nových profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odovzdanie dekrétov novým doktorom vied a docentom, predstavenie nových nositeľov vedeckého kvalifikačného stupňa IIa ale aj odovzdanie Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu. Túto cenu získali  doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. z Filozofickej fakulty a prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ. 

Srdečne blahoželáme! 


Posledná aktualizácia: 22.09.2016