UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedecký pracovník PF UPJŠ sa stal členom Výboru pre spoluprácu SR s CERN

Dňa 20.9.2016 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval za jedného z členov Výboru pre spoluprácu SR s CERN RNDr. Mareka Bombaru, PhD., vedeckého pracovníka Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN - European Organization for Nuclear Research, so sídlom v Ženeve, je najvýznamnejším svetovým pracoviskom v oblasti výskumu štruktúry hmoty. Od 1.7.1993 je jej členom aj Slovenská republika. Získanie členstva SR bolo diplomatickým úspechom a uznaním kvality vedeckej úrovne pracovísk SR, zaoberajúcich sa fyzikou vysokých energií.

Slovenská republika je zapojená do tohto výskumu šiestimi vedeckými projektmi, ktoré riešia vedecké tímy z viacerých pracovísk  (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fyzikálny ústav SAV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ,  Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach) .

CERN svojimi unikátnymi vedeckými a technickými zariadeniami (urýchľovače častíc na veľmi vysoké energie, detekčné aparatúry, systémy zberu a analýzy veľkých objemov údajov, výkonné výpočtové komplexy) je jedinečným pracoviskom v odbore štruktúry hmoty a členstvo v tejto organizácii je pre slovenských vedcov ocenením ich práce.

Okrem zásadných prínosov pre vedecké poznanie v oblasti časticovej fyziky, súvisiacich so základnými otázkami vzniku, existencie a usporiadania vesmíru, Zeme a života, je významná aj tá skutočnosť, že členstvo SR v CERN a práca slovenských experimentálnych skupín v CERN má dopad na iné vedné odbory a na priemysel v SR.

Odborným garantom členstva SR v CERN je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a vykonáva koordináciu a zabezpečovanie účasti slovenských pracovísk. MŠVVaŠ SR vytvorilo poradný orgán pre túto spoluprácu, ktorým je Výbor pre spoluprácu SR s CERN.

 

Posledná aktualizácia: 23.09.2016